Metodenotat - obligationsrenten

Finans Danmark udarbejder løbende et gennemsnitlig mål for obligationsrenter, da anvendelse af obligationer med forskellig kuponrente betyder, at det er vanskeligt for låntagere at følge udviklingen i den gennemsnitlige effektive obligationsrente.

De gængse dominerende obligationer dækker kun over enkeltserier og giver derfor ikke et fuldstændigt billede af renteudviklingen. Finans Danmark har på denne baggrund valgt at beregne et gennemsnitligt mål for den lange rente for realkreditobligationer i danske kroner og den korte rente for realkreditobligationer i danske kroner og euro. Disse mål for renten benævnes obligationsrenten.

Offentliggørelse på Finans Danmarks hjemmeside

De tre renteserier offentliggøres hver uge på Finans Danmarks hjemmeside i form af en figur og det bagvedliggende datagrundlag i et excel-ark, der kan downloades. De gennemsnitlige effektive renter i danske kroner er beregnet fra og med september 1997 og effektive renter for euroobligationer fra introduktionen af euroen i starten af 1999.

Beregning af obligationsrenten

De tre rentegennemsnit beregnes som en sammenvejning af de aktuelt anvendte obligationsserier for henholdsvis lange og korte realkreditobligationer. Sammenvejningen er baseret på nyudstedte realkreditobligationer og gennemsnittet af den effektive rente på de pågældende nyudstedelser.

Data til obligationsrenten, indsamling og udvælgelse

Som obligationer benyttes henholdsvis 30-årige, fastforrentede, konverterbare obligationer (den lange rente) og inkonvertebare stående obligationer, med resterende løbetid på under 2 år, der ligger bag ydelse af rentetilpasningslån (den korte rente i henholdsvis danske kroner og euro).

Som rente benyttes de effektive renter, der hører til de tre typer obligationer, og den anvendte effektive rente (før skat) er den Københavns Fondsbørs offentliggør. Gennemsnitsrenten for de enkelte obligationsserier er et simpelt gennemsnit hen over ugen.

De tre gennemsnitlige effektive renter findes ved, at den effektive rente på hver obligationsserie sammenvejes med forholdet mellem nyudstedelser i obligationsserien og den samlede nyudstedelse. Såfremt nyudstedelsen fra en enkelt obligationsserie er mindre end mængden af indløste obligationer, antages nyudstedelsen at være nul. Data er periodens nyudstedelser og gennemsnittet af de effektive renter for de enkelte obligationsserier.

Baggrund for Finans Danmarks beregning af obligationsrenten og forbehold

Det har vist sig historisk, at den sammenvejede effektive rente har varieret noget mere end den effektive rente på de enkelte obligationsserier, da gennemsnitlige renter indregner skift til obligationer med lav kuponrente i rentefaldsperioder og tilsvarende en højere kuponrente, når det generelle renteniveau på kapitalmarkederne er stigende. Finans Danmarks obligationsrente afspejler derfor bedre den faktiske udvikling i markedet, end de gængse dominerende renter, da disse udviser markante udsving ved skift mellem obligationer med forskellig kuponrente.

Det skal understreges, at der er tale om den gennemsnitlig effektive obligationsrente for alle institutter, det vil sige den forrentning obligationsejeren gennemsnitligt kan opnå. Der er altså ikke tale om udlånsrenten, idet låntagerne - udover obligationsrenten - skal betale en mindre rentemarginal, kaldet bidrag, til realkreditinstituttet. Størrelsen heraf afhænger af lånets sikkerhedsmæssige placering og långiver. Gennemsnitligt (lån ydet i intervallet 0-80 pct. af boligens vurderede værdi) er bidraget på ca. 0,5 pct.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde