Skat og investering

Der er forskellige skatteregler alt efter hvilke typer af midler, du vælger at investere i investeringsfonde.

Skattereglerne er forskellige alt efter hvilke typer af midler, du investerer i investeringsfonde. Vi opfordrer dig til at søge konkret skatterådgivning hos din bank, før du investerer. Mange investeringsforeninger udgiver publikationer, som beskriver skattereglerne.

Når du investerer almindelig opsparing (frie midler)

Investeringsfonde er velegnede til investering af almindelig opsparing, også kaldet frie midler. Frie midler er beskattede penge, som ikke er bundet i en pensionsopsparing. Det er penge, som du kan forbruge her og nu.
Afkastet beskattes forskelligt alt efter, om du ejer beviser i realisationsbeskattede udbyttebetalende afdelinger eller lagerbeskattede afdelinger. En afdeling er lagerbeskattet, hvis skatten gøres op én gang om året – baseret på årets værdiforskydning fra den 1. januar til den 31. december.
Mange skatteoplysninger om dine investeringsbeviser er typisk automatisk med på årsopgørelsen, men du skal altid kontrollere din årsopgørelse nøje.

Her kan du læse mere om beskatningen ved investering af frie midler

Når du investerer pensionsmidler

Afkastet af pensionsmidler – og det vil her sige investering i tilknytning til en livrente, ratepension eller en aldersopsparing – beskattes særskilt med pensionsafkastskat (PAL-skat) og er dermed årsopgørelsen uvedkommende. Udbytterne af dine investeringsbeviser sættes ind på pensionskontoen uden fradrag af aconto-skat.

Skattereglerne er de samme for udbyttebetalende afdelinger (investeringsinstitutter med minimumsbeskatning) og lagerbeskattede afdelinger (investeringsselskaber).
Det samlede afkast (realiserede og urealiserede kursavancer/-tab samt udbytter) beskattes efter et lagerprincip med en sats på 15,3 procent. Dit pengeinstitut beregner og trækker automatisk skat af afkastet af din pensionsordning. Skatten bliver hævet på din pensionskonto hvert år i januar.

Når børn og unge investerer i investeringsbeviser

Investeringsbeviser er også en god opsparingsform for børn og unge. Der gælder særlige skatteregler, når børn og unge køber investeringsbeviser. Kontakt din bank eller investeringsforening for at høre nærmere.

Når du anvender virksomhedsordningen

Du kan investere midler, som er opsparet gennem virksomhedsordningen, i lagerbeskattede afdelinger (investeringsselskaber). Midler, som er opsparet i virksomhedsordningen, må derimod ikke investeres i almindelige udbyttebetalende afdelinger.

Når du har en aktiesparekonto

Aktiebaserede investeringsfonde (investeringsfonde som har investeret mindst 50 procent af formuen i aktier) kan også købes for midler indbetalt på en aktiesparekonto.
Du kan indbetale op til 103.500 på en aktiesparekonto.
Aktiesparekontoen er lagerbeskattet. Er den samlede værdi af kontoen steget i løbet af året, skal du betale skat af gevinsten. Er der opstået et tab kan dette modregnes i gevinster på kontoen alternativt fremføres til modregning i senere års gevinster.
Skatten på gevinster fra aktiesparekontoen er 17 procent. Denne skatteprocent gælder også for udbetalte udbytter.

Indeholdelse af kildeskat

Finans Danmark har spurgt Skattestyrelsen, om investeringsinstitutter skal indeholde kildeskat af udbytter til investorerne, hvis man har investeret i såkaldt hybrid kernekapital. Ved hybrid kernekapital forstås lån uden løbetid, som er optaget af banker og lignende finansielle institutter.

Skattestyrelsen udtaler, at indtil der findes en afklaring på, om investeringsinstituttet er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i kildeskattelovens § 65, stk. 8, bør der ske indeholdelse af kildeskat.

Skattestyrelsens vejledende udtalelse kan læses her

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde