Når handel med en fond suspenderes midlertidigt under markedsuro

De fleste danske investeringsfonde, der henvender sig til private investorer, er børsnoterede og kan handles frit inden for børsens åbningstider. Men i sjældne tilfælde med usædvanlig stor uro på markederne kan det være umuligt at fastsætte prisen på en fonds investeringsbeviser med den nødvendige præcision. For at beskytte investorerne kan det være nødvendigt at suspendere handlen med en fonds investeringsbeviser midlertidigt, indtil prisen på fondens investeringsbeviser igen kan fastsættes præcist.

Når man som investor køber eller sælger værdipapirer, er det afgørende, at man kan vide sig sikker på, at det sker til den rigtige pris i handelsøjeblikketFor at forstå, hvorfor det kan være nødvendigt at suspendere handlen med en fonds investeringsbeviser, er det væsentligt at kende tilhvordan prisen på en fonds investeringsbeviser fastsættes, og hvordan den adskiller sig fra fastsættelsen af prisen på f.eks. en aktie. 

Sådan fastsættes prisen på et investeringsbevis i en investeringsfond 

Når investorer handler enkeltværdipapirer som aktier, bestemmes prisen af udbud og efterspørgsel efter det pågældende værdipapir. En investor, der ønsker at købe en aktie, skal med andre ord betale den pris, som de sælgende investorer er villige til at sælge aktien forTilsvarende kan en investor sælge en aktie til den pris, som de købende investorer er villige til at betale for aktien. Investeringsfonde adskiller sig fra aktier ved at være en fælles pulje af mange forskellige værdipapirer – f.eks. hundredvis af forskellige aktier – og fastsættelsen af prisen på fondes investeringsbeviser er derfor væsentlig anderledes. 

Investorer kan handle børsnoterede fonde på to måder: De kan enten 1) handle investeringsbeviserne med hinanden på børsen, ligesom med aktier, eller de kan 2) handle med investeringsforeningen bag fonden ved enten at tegne nye beviser i fonden eller indløse eksisterende beviser i fonden. Når man køber et investeringsbevis – enten ved at tegne et nyt bevis i fonden eller ved at købe beviset  børsen – ejer man en andel af en samlet pulje af værdipapirer. Det er derfor væsentligt, at prisen på investeringsbeviset afspejler værdien af den andel af fondens formue, som investeringsbeviset giver ejerskab over 

Hvis en investeringsfond består af 100 investeringsbeviser, skal prisen på et investeringsbevis altså afspejle værdien af 1 procent af fondens formue. Hvis prisen på en fonds investeringsbevis alene tog udgangspunkt i udbud og efterspørgsel, kunne investorerne risikere, at prisen på beviserne ville være væsentlig forskellig fra den andel af fondens formue, som investeringsbeviserne giver ejerskab overFor at undgå det er udgangspunktet for fastsættelsen af prisen af fondenes investeringsbeviser ikke udbud og efterspørgsel. Det er derimod beregningen af den såkaldte indre værdi, der er fondens formue pr. investeringsbevis.  

Den indre værdi danner grundlaget for handelskursen samt emissions- og indløsningskursen på fondens beviser. Danske børsnoterede fonde opdaterer deres indre værdi mindst tre gange i løbet af en handelsdag, og normalt er der stor sikkerhed for, at prisen er meget tæt på værdien af de underliggende værdipapirer. Den hyppige opdatering af indre værdi på det børsnoterede marked er også en af grundene til, at investorer i Danmark har væsentlig bedre muligheder for løbende at handle deres beviser til en skarpere pris, end det ses  de fleste andre markeder. 

Hvorfor suspenderes handlen med investeringsfonde? 

Udgangspunktet for at beregne en fonds indre værdi er kurserne på de værdipapirer, som fonden har investeret i. I perioder med usædvanlige markedsforhold – f.eks. i forbindelse med coronakrisen i foråret 2020  kan det være vanskeligt at finde retvisende priser på alle fondens værdipapirer. Det gør det umuligt at beregne en præcis indre værdi for fonden, og i den situation kan fonden vælge at suspendere handelen med fondens investeringsbeviser. Ved at suspendere handlen sikres det, at fondens investeringsbeviser ikke handles til priser, der ikke afspejler den indre værdi. Det sikres dermed, at hverken blivende, udtrædende eller nye investorer forfordeles. Det er altså hensynet til investorerne, der ligger bag beslutningen om at suspendere handlen med en fonds beviser. Det overordnede princip er, at blivende, udtrædende og nye investorer behandles på en ensartet og fair måde. 

Danske investeringsfonde gør, hvad der er muligt for at holde handlen med investeringsbeviser åben, men i særlige tilfælde kan suspension være den sidste og bedste udvej for at tilgodese investorernes samlede interesser. I praksis anmodes Nasdaq (børsen i København) omgående om at suspendere handlen, og det vil blive offentliggjort på Nasdaqs hjemmeside. En meddelelse om suspension vil typisk også fremgå af fondens hjemmeside. 

Den pågældende fond vil anmode Nasdaq om at ophæve suspensionen, så snart markedsforholdene gør det muligt at beregne en retvisende indre værdi igen. Når suspensionen ophæves, vil en meddelelse blive offentliggjort på Nasdaqs hjemmeside og typisk også på fondens hjemmeside. 

Tilgangen til, hvornår en fond suspenderes, kan være forskellig fra marked til marked. Blandt danske fonde prioriteres det generelt højt, at den indre værdi kan fastsættes med meget stor præcision, før man holder handlen med fonden åben. Det betyder, at der i tilfælde af usædvanlig stor markedsuro kan være flere suspenderede fonde på det danske marked end på andre markeder. Derudover stilles der i mange tilfælde oftere indre værdier for fonde på det børsnoterede marked i Danmark end på andre markeder. Derfor er der kortere tid til at sikre, at de indre værdier er tilstrækkeligt præcise. Det kan føre til, at fondene suspenderes oftere. Til gengæld har investorerne en større sikkerhed for, at prisen på danske fondes investeringsbeviser afspejler den reelle indre værdi, når investeringsbeviserne handles, og at de løbende over dagen handler til opdaterede kurser på fondene. 

Hvad betyder suspension for dig som investor? 

For investorer i børsnoterede fonde betyder suspensionen, at fondens investeringsbeviser i en periode ikke kan handles på børsen, og at man derfor ikke kan indgive købs- eller salgsordrer, der gennemføres. Det betyder også, at du ikke kan tegne nye beviser i fonden eller få indløst dine eksisterende beviser hos fonden. Det bedste at gøre er at holde øje med Nasdaqs eller fondens hjemmeside for at finde ud af, hvornår suspensionen bliver ophævet,  handlen med beviserne kan genoptages. Suspension er normalt et kortvarigt tiltag, og fonden er interesseret i at få ophævet suspensionen så hurtigt, som markedsforholdene tillader det. Har man som investor haft limiterede ordrer indlagt i netbanken, anbefales det at kontakte sin bank for at afklare, hvad der sker med ordrerne, hvis handlen med beviserne suspenderes. 

For unoterede fonde gælder ikke samme regler som for børsnoterede fonde. Langt de fleste unoterede fonde følger Investering Danmarks anbefaling om at beregne indre værdi mindst en gang dagligt, men som investor er man nødt til at orientere sig i fondens vedtægter for at få oplysning herom. Meddelelse om suspension og efterfølgende ophævelse af suspensionen vil typisk blive offentliggjort på fondens hjemmeside. 

Har du spørgsmål, kan du altid kontakte din bank. 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde