Investorbeskyttelse

Som investor i investeringsforeninger er du beskyttet af en række regler.

Både investeringsforeninger og porteføljemanagere er underlagt en omfattende lovgivning, som sikrer dine rettigheder som investor. Dette gælder både i forhold til produkterne, men også i forbindelse med markedsføring og salg. Reglerne er med til at gøre investeringsforeninger til en sikker måde at investere penge på.

Hvis du investerer i UCITS

Investeringsforeninger, SIKAV’er og værdipapirfonde er alle typer af danske UCITS. Investorers investering i UCITS er beskyttet af en detaljeret regulering, der gælder helt fra etablering og igangsættelse af de enkelte UCITS til markedsføring og salg.

De overordnede principper for beskyttelsen af investorer er:

I investors interesse
Pleje af investeringerne skal foregå på vegne af investorerne og alene i deres interesse. Interessekonflikter skal håndteres til investorernes fordel.

Særskilt opbevaring
Der skal være en særskilt opbevaring af værdipapirer m.v. og likvide midler, som tilhører en UCITS. Værdipapirerne skal opbevares på særskilte depoter og konti og kontrolleres af et depotselskab. Opbevaringen er dermed adskilt fra porteføljeforvaltningen og administrationen.

Risikospredning

Enhver UCITS skal investere ud fra et princip om risikospredning.

Ligebehandling

Alle investorer skal behandles lige.

Indløsningsret

Investorerne har til enhver tid krav på at få værdien af deres investering udbetalt.

Tilsyn og kontrol

De nationale tilsynsmyndigheder fører løbende tilsyn og kontrol med både UCITS og investeringsforvaltningsselskaber.

Central investorinformation

Overblik til investorerne på en ensartet og let tilgængelig måde.

Du finder de relevante regler her:

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektive investeringer i værdipapirer (UCITS-direktivet)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter (MiFID).

Reglerne suppleres af de danske regler om god forretningsskik for finansielle virksomheder, gennemsigtighed i forbindelse med en UCITS' optagelse til handel på et reguleret marked samt branchens selvregulering.

Distribution
Der er en række regler for de aktører der markedsfører og sælger investeringsforeninger:

  • Investeringsrådgivning i form af anbefalinger skal bygge på en egnethedsvurdering af investor, som er baseret på information fra investor.
  • Informationsforpligtelser, som indebærer, at investor skal have oplysninger om virksomheden samt om de værdipapirer, som tilbydes.
  • Best execution, som sikrer, at investor opnår det efter omstændighederne bedst mulige resultat, idet der skal tages udgangspunkt i de forhold, som er relevante for investor - herunder pris, omkostninger og hurtighed mv.
  • Håndtering og oplysning om interessekonflikter ved, at alle værdipapirhandlere skal have interne regler og procedurer for håndtering af interessekonflikter.
  • Betaling fra udbydere af UCITS til distributører må kun gives på betingelse af, at betalingen kan anses for at øge kvaliteten af den tjeneste, som ydes. Distributøren skal oplyse investor om betalingens eksistens og størrelse.
  • Du finder reglerne her: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter (MiFID).

Din medbestemmelse
Du har som investor i UCITS og kapitalforeninger, som et investeringsforvaltningsselskab administrerer, ret til at vælge en investorrepræsentant til bestyrelsen for investeringsforvaltningsselskabet. Investorrepræsentanten vælges af investorerne og indgår i bestyrelsen på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Det betyder, at investorrepræsentanten skal opfylde de sædvanlige regler om bestyrelsesmedlemmers erfaring og hæderlighed og pålægges de samme forpligtelser, som de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
De investorer, som investeringsforvaltningsselskabet har indgået aftaler om skønsmæssig portefølje med, har ret til at deltage i investorforum.

 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde