Metodenotat udlånsstatistikken

Bruttoudlån

Angiver pantebrevshovedstolen omregnet til kontantværdi, dvs. alle låntyper indgår i statistikken med kursværdien af pantebrevshovedstolen på første rentedag.

Overførsler, ekstraordinære indfrielser og afdrag

Overførsler og ekstraordinære indfrielser opgøres til kursværdi på sidste rentedag, og tilhørende udbetalinger medtages i samme måned. Øvrige indfrielser og udbetalinger f.eks. i forbindelse med ejerskifte eller institutskifte behandles efter samme principper. Ved obligationsoverførsler anvendes kursen på sidste rentedag.

En indfrielse klassificeres som en overførsel, såfremt der i forbindelse med indfrielsen samtidig optages et nyt lån i samme institut. Med 'samtidig' menes, om der er optaget et nyt lån i ejendommen i indtil 11 måneder før sidste rentedag.

Ved ekstraordinær indfrielse er der tale om indfrielse i forbindelse med lån optaget i et andet institut samt lån indfriet uden samtidig optagelse af nyt lån og ekstraordinære afdrag.

Kombinerede overførsler og indfrielser

Hvis en del af lånet er en indfrielse, og der samtidig er optaget et nyt lån (11-månedersreglen), vil lånet blive kategoriseret som en overførelse. Hvis ejendomskategorien ændres, registreres både udlån, overførelser og indfrielser i ny ejendomskategori.

Valuta

Udlån denomineret i anden valuta end DKK, omregnes til DKK med Nationalbankens valutakurs ultimo måneden.

Udlånstype

Rentetilpasningslån Renten ændres løbende og rentebindingsperioden er kortere end lånest løbetid
Fastforrentede lån Renten er fast i hele lånest aftalte løbetid
Variabelt forrentede lån
med renteloft
Der er fastsat et renteloft, som ikke kan overskrides
Indekslån Rente eller restgæld indeksreguleres løbende

Nettonyudlån

Beregnes som bruttoudlånet fratrukket overførsler samt ekstraordinære indfrielser.

Ordinære afdrag

Opgøres til nominel værdi af afdraget på lånemassen.

Nettoudlån

Beregnes som nettonyudlån fratrukket ordinære afdrag.

Obligationsrestgæld

Defineret som det nominelle obligationsbeløb, der kræves for at indfri den nominelle obligationsrestgæld på et lån.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde