Fit & Proper - governance i finansielle virksomheder

I forhold til krav om egnethed og hæderlighed er der siden finanskrisen sket en opstramning af krav til ledelsen i finansielle virksomheder

Fit & Proper-reglerne fastsætter de krav til kreditinstitutdirektørers og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed, som blev vedtaget efter finanskrisen.

Reglerne skal blandt andet sikre, at bestyrelsen og direktionen for et kreditinstitut besidder de kompetencer, som Finanstilsynet vurderer, er nødvendige for at kunne fungere som bestyrelse og direktion på betryggende vis.

Reglerne indeholder også grænser for, hvor mange bestyrelsesposter man som bestyrelsesmedlem og direktion må besidde.

Krav til egnethed

I forhold til kravene til egnethed og hæderlighed er der sket en klar opstramning af reglerne siden krisen, og personkredsen er udvidet til også at omfatte ansatte, der er en del af den faktiske ledelse eller er ansvarlige for en nøglefunktion (nøglepersoner).

Det indebærer blandt andet, at ethvert ledelsesmedlem og nøgleperson i en finansiel virksomhed:

  •          skal have tilstrækkelig viden, faglig kompetence og erfaring
  •          ikke må være pålagt strafansvar, under konkursbehandling eller lignende
  •          ikke må have påført virksomheden tab
  •          skal have et godt omdømme
  •          udviser hæderlighed, integritet og uafhængighed
  •          varetager sit hverv eller stilling på en forsvarlig måde.

Der er en løbende forpligtelse til at være egnet og hæderlig - det er ikke muligt at ”tage sin vurdering med sig” fra én finansiel stilling til en anden.  

Varetagelse af ledelseshverv

Det skal sikres, at der afsættes tilstrækkelig tid til varetagelsen af hvervet som direktør eller bestyrelsesmedlem. Et ledelsesmedlem skal løbende vurdere, om pågældende har afsat tilstrækkelig tid til varetagelse af sit hverv. Vurderingen skal inddrage virksomhedens størrelse, organisation og kompleksitet.

Der er desuden opstillet konkrete begrænsninger i antallet af poster den enkelte kan have. Et medlem af bestyrelsen må som hovedregel alene besidde en af følgende kombinationer af direktør- og bestyrelsesposter:

  • én direktørpost kombineret med to bestyrelsesposter eller 
  • fire bestyrelsesposter.

Et bestyrelsesmedlem skal gennemføre et grundkursus i kompetencer, der er nødvendige for at varetage de forpligtelser og funktioner, som kræves af bestyrelsen.

Der er indført krav om, at bestyrelsen løbende sikrer, at medlemmerne har tilstrækkelig kollektiv viden, faglig kompetence og erfaring til at kunne forstå virksomhedens aktiviteter og de hermed forbundne risici.

Bestyrelsens sammensætning skal afspejle en bred erfaring. Derudover er det gjort til et lovkrav, at der i større finansielle virksomheder altid skal være mindst ét medlem af bestyrelsen, der har ledelseserfaring fra en anden relevant finansiel virksomhed.

 

Regulering

Fit & Proper er centralt i reguleringen af den finansielle sektor, og er løbende under udvikling. Finanstilsynet kom i juni 2020 med anbefalinger til fastlæggelse af kompetence- og erfaringskrav samt ansvarsområder for direktionsmedlemmer og nøglepersoner i den finansielle sektor.

Anbefalingerne er blevet til i et fagudvalg nedsat af Finanstilsynet med repræsentanter fra bl.a. myndigheder og den finansielle sektor.

Endvidere foreslås det i Ansvarsudvalgets betænkning fra januar 2021, at bestyrelsesmedlemmer, der vælges til formand, skal Fit & Proper godkendes igen.

Finans Danmark støtter formålet med Fit & Proper-reguleringen. Det er dog afgørende, at der ikke opstår et stift og ufleksibelt regime, der hindrer rekrutteringen af nye kompetencer og fastfryser udviklingen i den danske banksektor, hvor innovation er afgørende i et marked med stor konkurrence fra etablerede institutter og nye udfordrere.

Nyheder

Der er sket en stramning af Finanstilsynets praksis de seneste år i retning af snævrere og mere firkantede vurderinger af, hvad der skal til af kompetencer for at beklæde et job i finanssektoren. 

Det gør det sværere at finde dygtige folk til posterne. Men det betyder også, at det er sværere at sikre diversitet.

Ulrik Nødgaard, administrerende direktør, Finans Danmark

Læs mere

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde