Vedtægter

Finans Danmarks vedtægter af den 3. december 2018.

Finans Danmarks vedtægter


1. Navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er Finans Danmark.

1.2 Finans Danmarks hjemsted er Københavns Kommune.


2. Formål

2.1 Finans Danmark har til formål i alle henseender at virke for bedst mulige vilkår for den finansielle sektor som helhed, herunder særligt for de danske kreditinstitutter og at varetage medlemmernes fælles interesser over for regering, Folketing og offentlige myndigheder samt nationale og internationale organisationer, herunder ved deltagelse i samarbejdet inden for EU. Finans Danmark varetager endvidere medlemmernes interesser i form af uddannelse, information og rådgivning inden for alle områder af betydning for medlemmernes virke samt ved engagement i generelle spørgsmål af privatøkonomisk og samfundsøkonomisk karakter for derved at øve aktiv indflydelse på samfundsudviklingen.

2.2 Finans Danmarks overordnede formål og virke er beskrevet nærmere i Principprogram for Finans Danmark, der er offentligt tilgængeligt på Finans Danmarks hjemmeside. Principprogrammet kan ændres med majoritet som ved vedtægtsændringer.

2.3 For at fremme medlemmernes interesser kan Finans Danmarks bestyrelse tiltræde en eller flere samarbejdsaftaler med Realkreditrådet. Indgås sådanne aftaler, kræver efterfølgende væsentlige ændringer til eller ophør af aftalerne generalforsamlingens vedtagelse med majoritet som ved vedtægtsændringer.


3. Medlemskab

3.1 Som medlem af Finans Danmark kan optages ethvert dansk kreditinstitut eller dansk holdingselskab til et dansk kreditinstitut. Tilsvarende gælder for herværende datterselskaber og filialer af udenlandske kreditinstitutter. Endvidere kan som medlem optages danske finansielle holdingselskaber med den virkning, at kreditinstitutter, der er ejet af holdingselskabet, omfattes af medlemskabet. Ved optagelse betales indmeldelsesgebyr.

3.2 Spørgsmål om optagelse som medlem afgøres af bestyrelsen. Bestyrelsens afgørelse kan af den, der søger optagelse, samt af ethvert medlem forlanges forelagt for den førstkommende ordinære generalforsamling til endelig afgørelse. Bestyrelsen kan tillægge en sådan begæring opsættende virkning.

3.3 Bestyrelsen kan i øvrigt beslutte at optage andre finansielle virksomheder som associerede medlemmer uden stemmeret. Bestyrelsen træffer beslutning om associerede medlemmers kontingentbetaling og øvrige vilkår.

4. Udelukkelse

4.1 Udelukkelse af et medlem kan ske i følgende tilfælde:

a) Såfremt et medlem ikke overholder de i pkt. 8.5 nævnte aftaler.
b) Såfremt et medlem trods påkrav herom ikke indbetaler det fastsatte kontingent.
c) Såfremt et medlem optræder groft illoyalt over for Finans Danmark.

4.2 Beslutning om udelukkelse af et medlem kan træffes af generalforsamlingen, såfremt mindst 3/4 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen tiltræder beslutningen om udelukkelse, eller af bestyrelsen, såfremt beslutningen er énstemmig (bestyrelsesmedlemmet for det medlem som foreslås udelukket er inhabil). Spørgsmålet om og afgørelsen af udelukkelse ved bestyrelsen kan af det udelukkede medlem begæres indbragt for den førstkommende ordinære generalforsamling til endelig afgørelse. Sådan begæring, der har opsættende virkning, skal skriftligt tilstilles bestyrelsen senest 14 dage efter, at bestyrelsens behandling af et forslag om udelukkelse er meddelt medlemmerne. Beslutning om udelukkelse kræver, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen tiltræder bestyrelsens beslutning om udelukkelse.


5. Medlemmernes hæftelse og ret til foreningsformuen

5.1 Medlemmerne hæfter ikke for Finans Danmarks forpligtelser.

5.2 Medlemmerne har ikke ved udtræden krav på Finans Danmarks formue.


6. Generalforsamling

6.1 Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle Finans Danmarks anliggender.

6.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i november eller december måned. Tid og sted fastsættes af bestyrelsen. Generalforsamlingen indkaldes ved skriftlig henvendelse til samtlige medlemmer. Varslet skal være mindst 4 uger. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen.

6.3 Dagsordenen skal indeholde følgende:
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning om hovedaktiviteter og økonomi
3) Behandling af indkomne forslag
4) Valg af bestyrelsesmedlemmer og personlige suppleanter
5) Valg af formand og 2 næstformænd
6) Valg af revisorer
7) Eventuelt

6.4 Adgangsberettigede til generalforsamlingen er alene medlemmernes direktionsmedlemmer (for filialer af udenlandske kreditinstitutter en i Erhvervsstyrelsen registreret filialbestyrer og filialledelsen) samt direktionsmedlemmer i moderselskaber for medlemmer. Såfremt samtlige adgangsberettigede hos et medlem måtte have forfald, kan medlemmet dog lade sig repræsentere ved en stedfortræder.

6.5 Beslutningsforslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være Finans Danmark i hænde senest den 30. september forud for generalforsamlingen.

6.6 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, eller efter begæring fra mindst fire bestyrelsesmedlemmer. Ekstraordinær generalforsamling kan tillige forlanges indkaldt, når skriftlig begæring fremsættes af medlemmer, der repræsenterer mindst 1/10 af de ved den senest afholdte ordinære generalforsamling beregnede stemmer for samtlige medlemmer. Begæringen skal fremsættes over for bestyrelsen og indeholde motiverede forslag til beslutning. Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling skal med angivelse af dagsordenen ske inden fire uger efter begæringens modtagelse. Varslet skal være mindst 14 dage og højst fire uger.

6.7 Et medlems stemmetal opgøres forholdsmæssigt på grundlag af størrelsen af det senest vedtagne kontingent. Hvert medlem har én stemme for hvert påbegyndt minimumskontingent.

6.8 Et medlem kan stemme på generalforsamlingen ved en til bestyrelsen eller et andet medlem afgiven skriftlig fuldmagt.

6.9 Ved afstemning træffes beslutning ved almindelig stemmeflerhed, medmindre andet er foreskrevet i nærværende vedtægter. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

6.10 Såfremt et medlem siden afholdelsen af seneste ordinære generalforsamling ved fusion, endeligt vedtaget af de respektive kompetente forsamlinger, eller på anden måde har overtaget et andet medlems kreditinstitutvirksomhed som helhed, tilfalder det ophørende medlems stemmer det fortsættende medlem.

6.11 I tilknytning til generalforsamlingen afholder Finans Danmark årsmøde, der indkaldes samtidig med generalforsamlingen. Adgangsberettigede til årsmødet er de samme som til generalforsamlingen, jf. 6.4 ovenfor, indbudte gæster, repræsentanter for pressen samt medlemmers ansatte i hvert tilfælde efter nærmere aftale med Finans Danmark. Årsmødet ledes af formanden, der på mødet afgiver sin mundtlige beretning om Finans Danmarks arbejde i det forløbne år og om spørgsmål af aktuel interesse for danske kreditinstitutter og den finansielle sektor.


7. Bestyrelsesvalg

7.1 Bestyrelsen består af 10 medlemmer, der vælges af og blandt de på generalforsamlingen repræsenterede kreditinstitutter.

7.2 Generalforsamlingen vælger blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer en formand samt to næstformænd, jf. pkt. 6.3. Generalforsamlingen vælger hvem af de to næstformænd, der skal være henholdsvis 1. næstformand og 2. næstformand. De, der indgår i formandskabet, har alle adgang til at deltage i formøder til bestyrelsesmøder. Ved formandens forfald træder 1. næstformanden i formandens sted og ved 1. næstformandens forfald træder 2. næstformanden i 1. næstformandens sted.

7.3 Medlemmerne af bestyrelsen samt disses personlige suppleanter vælges for et år ad gangen. I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal angives, hvilke bestyrelsesmedlemmer og suppleanter der foreslås genvalgt samt hvilke nye kandidater, der er bragt i forslag. Forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer og personlige suppleanter skal meddeles Finans Danmark senest den 30. september forud for den ordinære generalforsamling. Til ethvert forslag om genvalg eller nyvalg af et bestyrelsesmedlem skal være knyttet forslag om en personlig suppleant for den pågældende.

7.4 Intet medlem, herunder koncernforbundne medlemmer, kan være repræsenteret ved mere end ét bestyrelsesmedlem.

7.5 Kun medlemmernes direktionsmedlemmer (for filialer af udenlandske kreditinstitutter en i Erhvervsstyrelsen registreret filialbestyrer og filialledelsen) samt direktionsmedlemmer i moderselskaber for medlemmer kan vælges som bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter.

7.6 Opfylder en anmeldt kandidat ikke længere betingelsen i pkt. 7.5, kan forslagsstilleren bringe en anden kandidat i forslag, dog ikke senere end dagen før generalforsamlingen.

7.7 Såfremt der til bestyrelsesvalg på generalforsamlingen opstilles flere kandidater, end der er ledige pladser i bestyrelsen, skal valget foretages efter de i pkt. 6 angivne stemmeregler. Yderligere gælder, at det enkelte medlems eller koncernforbundne medlemmers stemmer ikke kan fordeles mellem flere kandidater. De kandidater, der opnår flest stemmer, er valgt (simpelt relativt flertalsvalg). I tilfælde af stemmelighed mellem flere kandidater træffes afgørelsen ved lodtrækning, såfremt valg af disse kandidater vil medføre valg af mere end det antal kandidater, der skal vælges.

7.8 Personlige suppleanter anses for valgt i det omfang de bestyrelseskandidater, for hvem de er opstillede som suppleanter, opnår valg.


8. Bestyrelsens opgaver

8.1 Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af Finans Danmark og sørger for forsvarlig organisation af Finans Danmarks virksomhed. Bestyrelsen tilrettelægger Finans Danmarks arbejde og behandler sager, der forelægges den, ligesom bestyrelsen selv kan tage sager op til behandling.

8.2 Bestyrelsesmøder indkaldes, så ofte formanden skønner det nødvendigt, eller når mindst fire medlemmer af bestyrelsen eller en næstformand begærer det.

8.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Hvert bestyrelsesmedlem har én stemme. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet er bestemt i nærværende vedtægter. I tilfælde af stemmelighed gør formandens eller den fungerende formands stemme udslaget.

8.4 Bestyrelsen træffer den endelige afgørelse i alle sager, medmindre andet er bestemt i nærværende vedtægter.

8.5 Bestyrelsen kan med bindende virkning for medlemmerne indgå aftaler med Danmarks Nationalbank eller andre myndigheder vedrørende penge- og kreditpolitiske forhold. Andre af bestyrelsen indgåede aftaler vil kun være forpligtende for medlemmerne, når disse har tiltrådt dem.

8.6 Bestyrelsen kan efter behov nedsætte rådgivende udvalg med den opgave at gøre indstilling til bestyrelsen eller i øvrigt deltage i forberedelsen af bestyrelsens beslutninger. Bestyrelsen kan beslutte at nedsætte udvalg med en selvstændighed, der afviger herfra.


9. Varigt eller længerevarende forfald

9.1 I tilfælde af et bestyrelsesmedlems varige eller længerevarende forfald indtræder det pågældende bestyrelsesmedlems personlige suppleant.

9.2 I tilfælde af varige eller længerevarende forfald omfattende et bestyrelsesmedlems suppleant kan bestyrelsen supplere sig med et medlem.

9.3 Hvis to medlemmer, der begge har været repræsenteret i bestyrelsen, fusionerer eller på anden måde sammenlægges, skal det fortsættende medlem meddele Finans Danmark, hvem af bestyrelsesmedlemmerne samt suppleanter, der fortsætter indtil næste bestyrelsesvalg.

10. Tegning og fuldmagt

10.1 Finans Danmark forpligtes ved underskrift af formanden eller en næstformand i forening med direktøren. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes Finans Danmark dog af den samlede bestyrelse.

10.2 Bestyrelsen kan meddele specialfuldmagter.


11. Vederlagsforhold

11.1 Bestyrelsens medlemmer er ulønnede, men modtager dækning for udgifter, der er forbundet med udførelsen af deres hverv i henhold til regler fastsat af bestyrelsen.

12. Direktion

12.1 Den daglige ledelse, herunder administration og varetagelse af Finans Danmarks sager, forestås af en direktion, der ansættes af bestyrelsen, som tillige fastsætter direktionens løn- og ansættelsesvilkår.

12.2 Medmindre bestyrelsen træffer anden bestemmelse, henhører administrative spørgsmål, herunder personaleforhold, under direktionens ansvarsområde. Tilsvarende er det direktionen, der i disse spørgsmål udtaler sig på Finans Danmarks vegne.

13. Indmeldelsesgebyr og kontingent

13.1 Bestyrelsen fastsætter indmeldelsesgebyrets og kontingentets størrelse, herunder et eller flere minimumskontingenter for grupper af medlemmer.

13.2 Størrelsen af kontingent beregnes efter bestyrelsens nærmere bestemmelse på baggrund af konsoliderede risikovægtede aktiver for koncerner, der har mere end én kreditinstituttilladelse, og for øvrige medlemmer på baggrund af kreditinstituttets risikovægtede aktiver. For filialer af udenlandske kreditinstitutter fastlægges kontingentet på baggrund af risikovægtede aktiver, der kan henføres til den danske filial. Kontingentet for hvert medlem (koncern, kreditinstitut, filial) kan maksimalt udgøre 30 procent af de samlede kontingenter.

13.3 Bestyrelsen fastlægger kontingentgrundlaget for medlemmer, for hvilke der ikke foreligger et vedtægtsbestemt grundlag for beregningen.

13.4 I tilfælde af fusion eller anden overtagelse af et medlems kreditinstitutvirksomhed som helhed, indtræder det fortsættende medlem i det udtrædende medlems kontingentforpligtelse over for Finans Danmark indtil udløbet af det regnskabsår, hvori fusionen endeligt vedtages.

13.5 Ved ophør af medlemskab i løbet af et regnskabsår i medfør af pkt. 15.1, 2. punktum, foretages der ikke tilbagebetaling af kontingent for den resterende del af regnskabsåret.

13.6 Ophører medlemskab og overtager et andet medlem dele af det udtrædende medlems kreditinstitutvirksomhed, afgør bestyrelsen, i hvilket omfang dette påvirker kontingentbetalingen ud fra ovenstående principper.

14. Regnskab og revision

14.1 Finans Danmarks regnskabsår er kalenderåret.

14.2 Finans Danmarks regnskaber skal revideres af en eller to af generalforsamlingen valgte revisorer.

14.3 Finans Danmarks regnskaber godkendes af bestyrelsen.

15. Udtrædelse

15.1 Udtrædelse af Finans Danmark kan ske med mindst 12 måneders skriftligt varsel. Medlemskab anses dog for ophørt med øjeblikkelig virkning, hvis et medlem ophører med at drive kreditinstitutvirksomhed.

 

16. Vedtægtsændringer og Finans Danmarks opløsning

16.1 Nærværende vedtægter kan ændres af en generalforsamling i henhold til fremsat forslag i dagsordenen, såfremt mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Dog kan sidste punktum i punkt 13.2 ændres, såfremt mindst 2/3 flertal af de afgivne stemmer er for forslaget.

16.2 Beslutning om Finans Danmarks opløsning kan vedtages på en i dette øjemed indkaldt generalforsamling, såfremt mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

16.3 Opløses Finans Danmark, træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af Finans Danmarks formue.

*****

Således vedtaget på Finans Danmarks generalforsamling den 3. december 2018

 

 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde