Medlemsskab

Hvem har mulighed for at blive medlem af Kapitalmarked Danmark?

Af § 3 i vedtægterne fremgår:

Mulighed for at blive ordinært medlem af foreningen har efter bestyrelsens afgørelse:

1. Værdipapirhandlere, der er medlemmer af et reguleret marked.

Mulighed for at blive associeret medlem af foreningen har efter bestyrelsens afgørelse:

2. Andre selskaber, der driver virksomhed med relation til værdipapirmarkedet, og hvis aktiviteter kan sidestilles med en eller flere af de aktiviteter, som de under 1 nævnte værdipapirhandlere udfører, herunder corporate finance aktiviteter. Virksomhedens aktiviteter rettet mod regulerede markeder, skal have et væsentligt omfang.

En virksomhed, der ønsker medlemskab, indsender skriftlig anmodning herom til foreningens bestyrelse med oplysning om virksomhedens vedtægter, aktiviteter og organisations- og ejerforhold. 

Bestyrelsen træffer bestemmelse om medlemskab. Bestyrelsen skal blandt andet lægge vægt på, om den pågældende virksomhed er en anerkendt aktør i det danske marked. I tilfælde af afslag skal spørgsmålet forelægges den førstkommende generalforsamling i foreningen, dersom ansøgeren fremsætter skriftlig begæring herom. 

Danmarks Nationalbank kan tilknyttes foreningen på vilkår, der forhandles med bestyrelsen.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde