Investorbeskyttelse

Som investor i investeringsforeninger er du beskyttet af en række regler.

Investeringsfonde og pengeinstitutter er underlagt en omfattende lovgivning, som sikrer dine rettigheder som investor. Dette gælder både i forhold til produkterne, men også i forbindelse med markedsføring og rådgivning. Reglerne er med til at gøre investeringsfonde til en sikker måde at investere penge på.

Hvis du investerer i UCITS
Investeringsfonde, SIKAV’er og værdipapirfonde er alle typer af danske UCITS. Investeringer i UCITS er beskyttet af en detaljeret regulering, der gælder helt fra etablering og igangsættelse af de enkelte UCITS til markedsføring og salg.

De overordnede principper for beskyttelsen af investorer er:

I investors interesse
Pleje af dine investeringerne skal foregå på vegne af investorerne og alene i deres interesse. Interessekonflikter skal håndteres til investorernes fordel.

Særskilt opbevaring
Der skal være en særskilt opbevaring af værdipapirer m.v. og likvide midler, som tilhører en UCITS. Værdipapirerne skal opbevares på særskilte depoter og konti og kontrolleres af et depotselskab. Opbevaringen er dermed adskilt fra porteføljeforvaltningen og administrationen.

Risikospredning
Enhver UCITS skal investere ud fra et princip om risikospredning og der er en række spredningsregler indbygget i UCITS reglerne.

Ligebehandling
Alle investorer skal behandles lige.

Indløsningsret
Investorerne har til enhver tid krav på at få værdien af deres investering udbetalt.

Tilsyn og kontrol
De nationale tilsynsmyndigheder fører løbende tilsyn og kontrol med både UCITS og investeringsforvaltningsselskaber.

Produktinformation (Key Information Document)
Et kort dokument der samler de væsentligste produktinformationer til investorerne på en ensartet og let tilgængelig måde.

Distribution
Der er en række regler for de aktører der markedsfører og sælger investeringsfonde:

  • Investeringsrådgivning i form af anbefalinger skal bygge på en egnethedsvurdering af investor, som er baseret på information fra investor.

  • Informationsforpligtelser, som indebærer, at investor skal have oplysninger om produktet, herunder omkostningsopgørelser.

  • Best execution, som sikrer, at investor opnår det efter omstændighederne bedst mulige resultat ved handel, idet der skal tages udgangspunkt i de forhold, som er relevante for investor - herunder pris, omkostninger og hurtighed mv.

  • Håndtering og oplysning om interessekonflikter ved, at alle værdipapirhandlere skal have interne regler og procedurer for håndtering af interessekonflikter.

  • Betaling fra udbydere af UCITS til distributører må kun gives på betingelse af, at betalingen kan anses for at øge kvaliteten af den tjeneste, som ydes. Distributøren skal oplyse investor om betalingens eksistens og størrelse.

Din medbestemmelse
Du har som investor i UCITS og kapitalforeninger, som et investeringsforvaltningsselskab administrerer, ret til at vælge en investorrepræsentant til bestyrelsen for investeringsforvaltningsselskabet. Investorrepræsentanten vælges af investorerne og indgår i bestyrelsen på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Det betyder, at investorrepræsentanten skal opfylde de sædvanlige regler om bestyrelsesmedlemmers erfaring og hæderlighed og pålægges de samme forpligtelser, som de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
De investorer, som investeringsforvaltningsselskabet har indgået aftaler om skønsmæssig portefølje med, har ret til at deltage i investorforum.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde