EU-regler for Covered Bonds

Europa-Parlamentet og Rådet af Økonomi- og Finansministre (ECOFIN) afsluttede i marts 2019 forhandlingerne om EU Kommissionens direktiv- og forordningsforslag til harmonisering af reglerne for udstedelse af covered bonds i EU.

Den nye regulering af covered bonds er en del af Kommissionens kapitalmarkedsunion og skal udvide bankers og realkreditinstitutters muligheder for at skaffe billig og stabil finansiering til boligejere og virksomheder i EU.

I Danmark omfatter reglerne således bankernes og realkreditinstitutternes adgang til udstedelse af særligt dækkede obligationer (SDO/SDRO) og realkreditobligationer (RO), og Danmarks Skibskredits adgang til udstedelse af skibskreditobligationer (SO) og særligt dækkede obligationer (SDO). Den europæiske rammelovgivning giver mulighed for at fastholde grundstrukturen i den danske realkreditmodel og med fortsat mulighed for at udstede både SDO/SDRO og RO.

Indhold i nye regler

Direktivet er et rammedirektiv, som skal implementeres i dansk lovgivning. Det er vurderingen, at direktivets bestemmelser i vid udstrækning allerede er afspejlet i eksisterende dansk lovgivning.

Direktivet specificerer kerneelementer for SDO/SDRO, RO og SO, der fremover også falder ind under den europæiske fællesbetegnelse ”European Covered Bonds”. Definitionen vil fremover være fundamentet for reguleringen af covered bonds i anden EU-regulering.

Direktivet fastlægger, hvilke typer af aktiver der kan ligge til sikkerhed for SDO/SDRO, RO og SO og de grundlæggende strukturelle principper. Det omfatter bl.a., at investorer i en konkurs skal kunne rette deres krav både mod aktiverne, som ligger til sikkerhed for de udstedte obligationer og mod udsteder (”dual recourse”). Andre elementer er bl.a. brugen af derivater, løbetidsforlængelse af de udstedte obligationer, dækningskrav, likviditetsbuffer, fælles funding, krav til gennemsigtighed og særligt offentligt tilsyn med udstedere af covered bonds.

Derudover kan SDO/SDRO, som opfylder de eksisterende regler i EU’s kapitalkravsforordning (CRR) samt en række skærpede krav – herunder et minimumskrav til overkollateral – fortsat opnå en lavere risikovægt, og dermed et lavere kapitalkrav i forhold til andre obligationer.

Tidsplan for implementering/ikrafttrædelse

Tidsplan for implementering/ikrafttrædelse af de nye regler er:

 - Europa-Parlamentet gav i november 2019 sin endelige formelle godkendelse af reguleringen.

 - Covered bonds direktivet og ændringerne i CRR omtalt ovenfor vedrørende covered bonds er offentliggjort i EU-Tidende 18. september 2019.

 - Direktivet skal være implementeret i national lovgivning senest 18 måneder efter ikrafttrædelse, dvs. senest 8. juli 2021.

 - De nye regler for covered bonds finder anvendelse fra 8. juli 2022.

Overgangsregler

I direktivet indgår bestemmelser om overgangsperiode (grandfathering) for SDO/SDRO, RO og SO, som er udstedt, før det nye regelsæt finder anvendelse. Det betyder, at SDO/SDRO, RO og SO udstedt før ikrafttrædelse af det nye regelsæt fortsat anses for at være covered bonds. Det er alene udstedelser af SDO/SDRO, RO og SO efter ikrafttrædelse af de nye regler, som skal opfylde kravene i det nye regelsæt.

 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde