Brancheanbefaling om fælles afkastforventninger

Finans Danmarks bestyrelse har i 2019 besluttet at udarbejde en fælles brancheanbefaling om fælles afkastforventninger for investering og pension med afsæt i de nuværende samfundsforudsætninger. Nærværende brancheanbefaling indeholder overordnede principper for anvendelsen af de fælles afkastforventninger.

Indplacering af aktiver på tidshorisonter

Medlemmer af Finans Danmark som vælger at følge brancheanbefalingen an-befales at anvende afkastforudsætningerne mv. for tidshorisonterne 1-5 år, 6-10 år og 11+. Tidshorisonterne 1-5 år og 6-10 år opdateres halvårligt, mens tidshorisonten 11+ opdateres årligt. For yderligere information om indplacering af aktiver henvises til den eksisterende vejledning om indplacering af aktiver på Rådet for afkastforventningers hjemmeside.

Anvendelse af fælles afkastforventninger på investeringsprodukter

De fælles afkastforventninger anbefales anvendt i forbindelse med produktgodkendelsesprocesserne, så produkter testes med de fælles afkastforventninger, som beregningsgrundlag. Testen anbefales gennemført som led i den lovmæssige kontrol institutterne allerede er forpligtede til at foretage ifølge bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer. I henhold til bekendtgørelsen skal man ved produktudvikling anvende procedurer for godkendelse af nye eller væsentligt tilpassede produkter før de udbydes til kunder (jf. § 3, stk. 1), og ved distribution løbende evaluere om produkterne opfylder målgruppens behov givet for-hold der væsentligt kan påvirke risiko ved produktet for målgruppen (§5, stk. 1). Særlige regler for hhv. produktudviklere og distributører uddybes i bekendtgørelsens kapitel 3 og 4.

Kontrollen anbefales gennemført på den måde, at institutterne tester og beregner forventet afkast af forskellige investeringsprodukter med de fælles afkastforventninger i forbindelse med den regelmæssige produktevaluering og inden instituttet godkender et nyt produkt. Når testen er gennemført, vil instituttet være oplyst om afkastforventninger for det konkrete produkt. Instituttet kan derudover gennemføre tilsvarende test med sine egne institutspecifikke afkastforventninger. Derefter står instituttet potentielt med to forskellige afkastforventninger, som enten er ens eller forskellige. Det er instituttets eget ansvar at, vurdere om beregningerne er tilstrækkelige robuste og retvisende til at produktet kan blive godkendt og være en del af produktsortimentet for en given målgruppe.

De fælles afkastforudsætninger aflaster eller fjerner dermed ikke institutternes an-svar ift. hvilke produkter der godkendes eller ikke godkendes, men bidrager derimod til beslutningsgrundlaget, som ligger forud for de normale godkendelses- og evalueringsprocesser.

Det anbefales at testen foretages ifm. med lancering af nye produkter og ifm. den løbende evaluering af produkterne som beskrevet i reglerne.

Scope

Brancheanbefalingen vedr. fælles afkastforventninger anbefales anvendt på følgende områder:
Plejeprodukter, puljeordninger, andre sammensatte produkttilbud, samt produkter, der er eksponeret mod flere værdipapirer, er omfattet. De fælles afkastforventninger er som udgangspunkt tiltænkt til at blive anvendt på produkter med en investeringshorisont på minimum 3 år.

Information som vises kunden ifm. rådgivning om investeringsprodukter

Hvis et institut bruger afkastforventninger ifm. rådgivning og vælger at følge an-befalingen om fælles afkastforventninger, anbefales det at man som minimum oplyser produktets forventede afkast/investeringsprofil med fælles afkastforventninger. Derudover kan man også vise en eller flere investeringsprofiler baseret på egne institut- og produktspecifikke afkastforventninger, baseret på fx en alfa-komponent. Det er op til det enkelte institut, hvordan informationen præsenteres for kunden, så længe at de fælles afkastforventninger tydeligt fremgår.

Omkostninger

Afkastforventninger anbefales vist efter omkostninger. Omkostninger som anvendes i forbindelse med de fælles afkastforventninger anbefales så vidt muligt at afspejle de faktiske produktomkostninger som defineret ved MiFID II ex-ante omkostningsbegrebet.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde