Om omkostninger

Omkostningsstatistikken viser de vigtigste omkostningsnøgletal for de enkelte investeringsfonde (afdelinger).

Omkostningsstatistikken er baseret på tal fra foreningernes årsrapporter og opdateres hvert forår. Hvis en fonds første regnskabsår ikke dækker et helt kalenderår, er nøgletallet markeret med en stjerne.

Omkostningerne er et vigtigt parameter, når du ejer investeringsfonde. For omkostningerne går fra i dit afkast. Og jo højere omkostninger - desto bedre skal en investeringsforening klare sig, hvis den vil holde trit med konkurrenterne og markedet. Så det kan godt betale sig at være prisbevidst og sammenligne omkostningerne og indholdet af de enkelte investeringer. Du bør dog ikke alene vælge ud fra omkostningerne. For du kan ikke regne med, at de billigste foreninger giver de højeste afkast fremover - ligesom du ikke kan regne med, at de dyreste foreninger giver de laveste afkast.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostningerne er de årlige omkostninger til at den enkelte investeringsfond. Administrationsomkostningerne er en del af investorernes udgifter ved at investere gennem investeringsfonde.

Administrationsomkostningerne dækker udgifter til f.eks. løn, husleje, it, revision, offentlige myndigheder og porteføljepleje. Administrations-omkostningerne dækker desuden markedsføring samt det formidlingshonorar m.v., som de fleste danske investeringsforeninger betaler til distributørerne for at få distribueret investeringsbeviserne og for at sikre, at investorerne har adgang til rådgivning.   Administrations-omkostningerne er trukket fra, før investorernes afkast og udbytter gøres op.

En omkostningsprocent på 1,00 betyder, at du - hvis du i gennemsnit ejer beviser for 100.000 kroner et år - har betalt 1.000 kroner i administrationsomkostninger.

Emissionstillæg og indløsningsfradrag

De viste emissionstillæg og indløsningsfradrag er de maksimale procentvise satser ved årsskiftet. Investor betaler ofte lavere satser - og nogen gange er der slet ikke emissionstillæg/indløsningsfradag, når du køber og sælger. Det afhænger af markedssituationen. Se de aktuelle satser i kurslisten på www.FundCollect.dkeller på www.ifx.dk.

Emissionstillæggene og indløsningsfradragene sikrer, at de medlemmer, der træder ind eller ud af en investeringsfond (køber eller sælger beviser), selv betaler fondens omkostninger i den forbindelse. Herved sikres, at de eksisterende investorer ikke har udgifter, når andre investorer køber og sælger.

Emissionstillægget er den maksimale omkostning, som investor kan have ved at træde ind i foreningen. Investors egne handelsomkostninger - kurtage og lign. - indgår ikke i emissionstillægget. Emissionstillægget indeholder som minimum de omkostninger, som er forbundet med investeringsfondens køb af værdipapirer som følge af investor-indskud. Tillægget kan således indeholde tegningsprovision samt de handelsomkostninger m.v., der er i forbindelse med, at fonden skal købe værdipapirer m.v. Endvidere kan der i emissionstillægget indgå bidrag til foreningens markedsføring.

Indløsningsfradraget indeholder typisk de handelsomkostninger m.v., der kan være forbundet med salg af værdipapirer og valuta samt omkostninger til afvikling heraf.

Handelsomkostninger

Handelsomkostninger er fondens direkte handelsomkostninger i procent ved at pleje porteføljen.

Handelsomkostningerne er også trukket fra, før investorernes afkast og udbytter gøres op.

Omsætningshastighed

Omsætningshastigheden viser, hvor stor en andel af den enkelte fonds investeringer, der omsættes inden for et regnskabsår som led i den almindelige porteføljepleje. Handler i forbindelse med emission/indløsning af beviser tæller ikke med i dette nøgletal.

ÅOP og indirekte handelsomkostninger

Nøgletallet samler alle dine omkostninger ved at købe, sælge og eje investeringsfonde. Er baseret på en standardiseret tidshorisont på syv år.

Læs om ÅOP og indirekte handelsomkostninger her.

 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde