Om active share og tracking error

Active share og tracking error siger noget om, hvorledes en fond er aktivt forvaltet.

Active share og tracking error er nøgletal, som indikerer niveauet af den aktive forvaltning i de enkelte fonde.  Active share viser, hvor stor en del af porteføljen, som afviger fra fondens benchmark. Tracking error viser, hvor meget afkastet i fonden har afveget fra benchmarkudviklingen. Begge nøgletal siger noget om, hvorledes en fond er aktivt forvaltet.

Aktivt forvaltede fonde på de brede aktiemarkeder har typisk enten en høj active share og/eller en høj tracking error. Aktivt forvaltede fonde, som forsøger at skabe merafkast ved at overvægte enkelte sektorer eller regioner, har typisk en høj tracking error, men ikke nødvendigvis en høj active share. Fonde, som forsøger at skabe merafkast ved at overvægte udvalgte selskaber, også ofte kaldet "stock-pickers", har typisk en høj active share, men ikke nødvendigvis en høj tracking error.

Aktivt forvaltede afdelinger på smalle aktiemarkeder, hvor få selskaber vægter meget i indekset, har typisk lavere active share og tracking error.  Active share beregnes på en bestemt dato, mens tracking error beregnes over en periode. Begge nøgletal er beskrevet mere detaljeret nedenfor.

Active share og tracking error kan ikke stå alene i vurderingen af den aktive forvaltning i en fond. Det kan være en fordel også at se på merafkast, Information Ratio og korrelationen mellem afdelingens afkast og benchmarkudviklingen.

Active Share

Active share måler, hvor stor en andel af porteføljen, som afviger fra benchmark. Active share kan således bruges til at vurdere graden af aktiv styring af en investeringsportefølje, men nøgletallet kan ikke stå alene, da det indeholder flere faldgruber.

Hvis Active Share er 50, så afviger halvdelen af porteføljen fra benchmarkets sammensætning. Hvis Active Share er 95, så er kun 5 % af fondens beholdning lig med benchmarkets sammensætning. Meget aktive fonde har typisk høje active share. Indeksfonde, det vil sige passive fonde, som har som målsætning at give et afkast så tæt på benchmarket som muligt, har typisk lave active share.

En afdeling kan være aktivt forvaltet, selvom størrelsen active share er relativt lav. Muligheden for merafkast i forhold til benchmark afhænger nemlig ikke kun af, hvor meget fonden afviger fra benchmark, men også af, hvor dygtig porteføljemanageren er til at udvælge de selskaber, som har overvægt i porteføljen i forhold til benchmark.

Som udgangspunkt beregnes active share på basis af eksponeringen til værdipapirerne i indekset, også selvom eksponeringen sker via eksempelvis afledte finansielle instrumenter eller via investeringer i andre fonde.

Active Share måles på en bestemt dato. Vi opdaterer active share halvårligt, dvs. pr. 30/6 og 31/12.

Vi viser active share for aktiefonde, som er fondstypen "investeringsforening" (UCITS fonde), og som har et benchmark.

Tracking Error  

Tracking error viser, hvor meget porteføljens afkast ex-post har afveget fra benchmarkudviklingen.  Jo lavere tracking error er, desto tættere har afkastet i fonden fulgt benchmark.

Meget aktive fonde har typisk høje tracking error. Indekfonde, det vil sige passive fonde, som har som målsætning at give at afkast så tæt som benchmarket som muligt, har typisk lave tracking error.

Tracking error afhænger ikke kun af fondens investeringspolitik, men også af markedsvolatiliteten. I de perioder, hvor markedsvolatiliteten er høj, vil tracking error typisk være højere.

I passive fonde(indeksbasering), som følger benchmark indekset tæt, er tracking error normalt lavere end i en aktivt styret fond. Man kan dog ikke alene anvende tracking error til at vurdere afdelingens risiko relativt til benchmark. Ligeledes kan man ikke sidestille en fond med en lav tracking error med lav sandsynlighed for merafkast, da tracking error kan blive 0, såfremt en porteføljeforvalter systematisk har givet positivt eller negativt merafkast i forhold til benchmark. Dette skyldes, at tracking error måler standardafvigelsen på merafkastet i forhold til indekset.

Tracking error måles som standardafvigelsen på merafkast i forhold til benchmark. Det er beregnet på basis af 36 måneder og er annualiseret. Vi viser tracking error for aktiefonde, som er fondstypen "investeringsforening" (UCITS fonde), og som de seneste 3 år har haft et benchmark.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde