Tilmeld Nyheder
  Høringssvar: Specialudvalgshøring om EMIR review
  24-01-2023
  Den 7. december 2022 præsenterede EU-Kommissionen, som en del af CMU-pakken, forslag til EMIR review.
  Høringssvar: Specialudvalgshøring om Listing Act
  23-01-2023
  Den 7. december 2022 præsenterede EU-Kommissionen, som en del af CMU-pakken, forslag til en Listing Act.
  Høringssvar om greenwashing
  10-01-2023
  Finans Danmark har besvaret høring om greenwashing fra Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA), Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA..
  Høringssvar: EU-forslag til yderligere harmonisering af insolvensretten
  06-01-2023
  EU-Kommissionen har fremsat direktivforslag til harmonisering af visse aspekter af insolvensretten.
  Høringssvar til EU-Kommissionens forslag om straksbetalinger i euro
  29-11-2022
  EU-Kommissionen har den 26. oktober 2022 lanceret et forslag om straksbetalinger i euro. Finans Danmark har afgivet bemærkninger til forslaget i en høring i EU-specialudvalget for den fina..
  Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS
  11-11-2022
  Finans Danmark opfordrer til forenkling af rapporteringsforpligtelser for danske UCITS.
  Høringssvar vedrørende lovforslag om ændring af tinglysningsafgiftsloven
  02-11-2022
  Finans Danmark har afgivet høringssvar til Skatteministeriets lovforslag om ændring af tinglysningsafgiftsloven (fritagelse for tinglysningsafgift til udskiftning af olie- og gasfyr).
  Høringssvar: Udkast til bekendtgørelser om dele af ny bogføringslov
  01-11-2022
  Finans Danmark og Forsikring & Pension tilslutter sig generelt set den foreslåede ”implementering”, men rejser bekymringspunkter.
  Høringssvar vedrørende lovforslag om statsgaranti på lån til udskiftning af olie- og gasfyr
  31-10-2022
  Finans Danmark har afgivet høringssvar til lovudkast om statsgaranti på lån til udskiftning af olie- og gasfyr.
  Høringssvar om lov om tinglysning
  17-10-2022
  Justitsministeriet har sendt udkast til forslag til lov om ændring af lov om tinglysning i høring.
  Høringssvar om forlængelse af ejendomsvurderinger
  07-10-2022
  Skatteministeriet har sendt udkast til lovændring om forlængelse af ejendomsvurderinger mv. i høring.
  Høringssvar: ESMAs product governance guidelines
  06-10-2022
  Finans Danmark har afgivet et høringssvar til ESMAs reviderede product governance guidelines.
  Høringssvar - tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde om markedsføring til detailinvestorer
  30-09-2022
  Vi har afgivet høringssvar til Finanstilsynet.
  Høringssvar: ESMA call for evidence on pre-hedging
  30-09-2022
  Finans Danmark har afgivet høringssvar til ESMAs call for evidence on pre-hedging.
  Høringssvar - indefrysning af energiregninger
  28-09-2022
  Høringssvar om loft over huslejestigninger
  13-09-2022
  Indenrigs- og Boligministeriet har sendt udkast til lovændring om loft over huslejestigninger i høring.
  Høringssvar: Sociale minimumsstandarder i EU-taksonomi
  07-09-2022
  Finans Danmark har afgivet høringssvar til Platformen for Bæredygtig Finansierings rapport om sociale minimumsstandarder.
  Høringssvar til fire styresignaler om moms på investeringsfonde
  05-09-2022
  Finans Danmark har afgivet høringssvar på fire nye styresignaler, hvor Skattestyrelsen ændrer praksis for momsfritagelsen for investeringsfonde.
  Høringssvar: Udkast til lovforslag om ændring af lov om et indkomstregister, opkrævningsloven og skatteindberetningsloven
  24-08-2022
  Høringssvar: Lovforslag om lagerbeskatning af selskabers ejendomsavancer og fastholdelse af loft over investorfradraget
  19-08-2022
  Finans Danmark har afgivet høringssvar til Skatteministeriet.