Høringssvar til forslag til EU- Kommissionens direktiv om foranstaltninger til sikring af et højt fælles cybersikkerhedsniveau i hele Unionen

Publiceret 04-02-2021
Høringssvar

Finans Danmark finder det positivt, at EU-Kommissionen fastholder fokus på et højt sikkerhedsniveau for de europæiske samfundskritiske funktioner og digitale infrastrukturer.

Finans Danmark finder det positivt, at kommissionens forslag udvider anvendelsesområdet for det nuværende NIS-direktiv ved at tilføje nye sektorer baseret på deres kritiske indflydelse på økonomien og samfundet.

Finans Danmark bifalder, at der i direktivet generelt sigtes mod en differentiering baseret på et proportionalitetsprincip, således at relevante krav målrettes den faktiske risiko.

Finanssektoren er omfattet af NIS 2.0 og forventes også omfattet af DORA (”Digital Operational Resilience Act”), der bliver en Lex specialis for finansielle institutioner/finansmarkedets infrastruktur. Finans Danmark finder det afgørende, at der i den forbindelse undgås dobbeltregulering eller skabes usikkerhed.

Det bemærkes videre, at der i direktivet om kritiske enheders modstandsdygtighed henvises til cyber- og ikke-cybermodstandsdygtighed. Finans Danmark finder det også afgørende, at der også i denne forbindelse undgås dobbeltregulering eller skabes usikkerhed.

Finanssektoren er underlagt en række rapporteringskrav på cybersikkerhedsområdet og forventes i fremtiden at blive underlagt flere rapporteringskrav til flere agenturer/myndigheder og lande, men med forskellige tidslinjekrav osv. Dette risikerer at blive ineffektivt for alle involverede parter. Finans Danmark anbefaler derfor, at regeringen arbejder for, at rapporteringskrav i videst muligt omfang harmoniseres. 
For at sikre en sammenhængende europæisk rapporteringsramme og for at undgå fragmentering anbefaler vi etablering af et reguleringsinitiativ for en tværgående ”cybersikkerhedsrapporteringsforordning” (og ikke et direktiv), der skal omfatte alle rapporteringsforpligtelser og gælde på EU-niveau.

Torben Nielsen

Kontorchef

For pressehenvendelser

Camilla Thorning

Pressechef

Høringssvar

Høringssvar til Europa-Kommissionens forslag til direktiv om foranstaltninger til sikring af et højt fælles cybersikkerhedsniveau i hele Unionen (NIS 2.0) og om ophævelse af direktiv (EU) 2016/1148

Høring

Proposal for directive on measures for high common level of cybersecurity across the Union | Shaping Europe’s digital future (europa.eu)

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde