Høringssvar vedr. lovforslag om ændring af hvidvaskloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love

Publiceret 25-09-2019
Høringssvar

Finans Danmark støtter grundlæggende initiativer, der bidrager til at styrke indsatsen mod finansiel kriminalitet. Senest har Finans Danmark og Finans Danmarks Hvidvask Task Force foreslået etablering af en særlig enhed (Den fælles efterretningsenhed for hvidvask og terrorfinansiering, forkortet til FEHT) til deling af oplysninger mellem myndigheder som politi, efterretningstjeneste, Skat og de enkelte banker for netop at styrke forebyggelsen og bekæmpelsen af finansiel kriminalitet.

Finans Danmark støtter overordnet lovforslaget, der skal bidrage til at styrke den eksisterende ramme for bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme. Lovforslaget gennemfører dele af den politiske aftale af 27. marts 2019 om yderligere initiativer til styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet.

Det er meget positivt, at Skatteforvaltningen ikke længere vil være forpligtet til at underrette borgere om oplysninger, der stammer fra virksomhedernes underretninger om hvidvask- og terrorfinansiering. Dette vil bidrage til at beskytte bankernes ansatte mod repressalier fra kunder, hvilket desværre i praksis har vist sig at være et stort problem.

Lovforslaget indeholder dog også en række uklare bestemmelser. Henset til deres indgribende karakter bør bestemmelserne præciseres og uddybes yderligere i lovforslaget for herigennem at sikre, at indholdet og rækkevidden af bestemmelserne er tydelig for de forpligtede enheder. Dette gælder særligt for bestemmelserne vedrørende Finanstilsynets adgang til henholdsvis at forbyde optagelse af nye kundeforhold og til at udpege sagkyndige personer, der skal følge virksomheden. Dertil mener vi generelt ikke, at der er grundlag for yderligere at forhøje strafferammen for personer ansat i pengeinstitutter, idet strafferammen allerede blev skærpet i 2018.

 

Kjeld Gosvig-Jensen

Juridisk direktør

Høringssvar

Høringssvar vedr. lovforslag om ændring af hvidvaskloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet)

Høring

Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (Hvidvasksekretariatets funktion og opgavevaretagelse)

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde