Blandede investeringsfonde hitter

Publiceret 13-09-2019
Nyhed

De senere år er de såkaldte blandede investeringsfonde blevet meget populære. Siden 2015 har de private investorer sat mere end dobbelt så mange af deres sparepenge i blandede fonde. Og alene i år tegner de sig for næsten en tredjedel af de private investorers investeringer i danske fonde

Blandede fonde, der kombinerer aktier og obligationer, kom for alvor på banen efter finanskrisen, og interessen for dem har været stigende de seneste 5-6 år. Siden 2015 er de private investorers investeringer i blandede fonde steget med 160%, mens de samlede investeringer i alle detailfonde er vokset med knap 36%. I dag udgør blandede fonde næsten 15% af den samlede formue i detailfondene.

”De blandede fonde har helt klart ramt et behov hos de private investorer, som gør det nemt både at få en god risikospredning og at få risikoen tilpasset i forhold til markedssituationen. Blandt andet finanskrisen har nok været med til at åbne øjnene for, at der kan være fordele ved at sprede sine investeringer på flere typer af værdipapirer. Hertil kommer, at disse fonde har givet ganske pæne afkast, når der tages højde for risikoen,” siger Birgitte Søgaard Holm, direktør i Investering & Opsparing i Finans Danmark.

Blandede fonde investerer i en kombination af aktier og obligationer, og risikoprofilen fastlægges ud fra de respektive andele i de to typer af værdipapirer. Fonde med en stor aktieandel har derfor en større risiko end fonde med en lavere aktieandel, men andelene kan ændres inden for visse intervaller afhængig af markedsudsigterne. Ofte er der meget vide rammer for, hvilke markeder der kan investeres i, og tit kan fondene også investere i andre fonde. Det giver ikke blot fleksibilitet i investeringerne, men er også med til at sikre en stor risikospredning.

For investorer, der ønsker at investere bredt i flere forskellige typer af værdipapirer, og gerne selv vil fastlægge de overordnede rammer for investeringen, men ikke har tid eller mulighed for hele tiden at overvåge deres portefølje, har de blandede fonde den fordel, at investeringsfonden gør det løbende og under indtryk af, hvad der sker i markedet.

Den gode risikospredning gør, at de blandede fonde samlet set har en lavere risiko, end hvad der gælder for alle danske fonde under èt. Til gengæld er afkastet også lidt lavere end gennemsnittet for alle fonde. Over de seneste tre år har de blandede fonde realiseret en typisk Sharpe Ratio (forholdet mellem afkast og risiko, se nedenfor) på knap 0,90, og det ligger betydeligt over, hvad f.eks. globale aktier har præsteret med en typisk Sharpe Ratio* på 0,71.

 

*Sharpe ratio er et udtryk for afkastet af en investering i forhold til risikoen. Sharpe ratio måler, hvor godt afkastet har været i forhold til den risiko, man har påtaget sig som investor. Risikoen måles på baggrund af den historiske volatilitet (standardafvigelsen) i forhold til en risikofri investering Med andre ord måler Sharpe ratio et risikojusteret merafkast. Man siger normalt, at jo højere Sharpe ratio, jo bedre har investeringen været, såfremt porteføljens merafkast er positivt.

Carsten Brink

Kommunikationschef

Om Investering Danmarks officielle statistikker

I Investering Danmarks afkaststatistik kan du se, hvordan dine investeringsbeviser klarer sig sammenlignet med andre, efter at omkostningerne til handel og administration er trukket fra.

I omkostningsstatistikkerne kan du se, hvad de forskellige fonde koster alt i alt - og du kan også sammenligne risikoen på de forskellige fonde med hinanden. Statistikkerne opgør også, hvor mange penge der er investeret i forskellige kategorier af obligations- og aktiefonde, og hvor investorerne køber nye eller sælger deres nuværende investeringsbeviser.  

Formålet med statistikkerne er bl.a. at gøre det nemmere for investorerne at sammenligne og vælge mellem de forskellige investeringsfonde. Se statistikkerne her.

Du kan downloade Investering Danmarks officielle statistikker fra de seneste måneder og år i excel her.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde