Markedsrapport 2015 for de danske investeringsfonde

Publiceret 25-01-2016
Nyhed

Formuen i de danske investeringsfonde steg i 2015 til 1.853 mia. kr. Investeringsfonde målrettet privatkunder gav kursgevinster inklusive udbytter på i alt 33,5 mia. kr. Investorerne købte nye beviser i investeringsfonde målrettet privatkunder for 47 mia. kr.

Hovedkonklusioner i markedsanalysen for 2015 er:

  • Formuen i investeringsfonde målrettet privatkunder (såkaldte detailfonde) steg til i alt 751 mia. kr. Formuen i de institutionelle investeringsfonde steg 7,6 pct. til 1.060 mia. kr. Formuen i fonde målrettet udenlandske investorer steg til 42 mia. kr. De danske skatteregler blokerer fortsat for eksport af udbyttebetalende investeringsfonde til udenlandske investorer. Den samlede formue for alle investeringsfonde var på 1.853 mia. kr.
  • Der blev indskudt yderligere 47 mia. kr. i investeringsfonde målrettet private, hvoraf en del var geninvesterede udbytter. Det samlede indskud for både private og institutionelle kunder blev på 59 mia. kr.
  • Investeringsfonde målrettet private modtog udbytter på i alt 20,9 mia. kr. Størstedelen af udbytterne blev udbetalt i investeringsfonde med udenlandske aktier.
  • Investeringsfonde målrettet private fik samlede kursgevinster inkl. udbytter på 33,5 mia. kr. i 2015. Dollarkursen steg 11,6 pct., og stigningen var medvirkende årsag til pæne afkast i mange aktiefonde.
  • Investorerne i aktiefonde foretrak danske og globale aktiefonde i 2015. Netto blev der investeret 9,5 mia. kr. i aktiefonde. Netto blev der blev investeret 13,1 mia. kr. i fonde med globale aktier og 2,9 mia. kr. i fonde med danske aktier, mens der blev trukket penge ud af mange af de øvrige kategorier.
  • Investorer trak i alt 13,3 mia. kr. ud af investeringsfonde med emerging markets-aktier og emerging markets-obligationer.
  • Investeringsfonde med udenlandske obligationer havde det største nysalg i 2015 med 16,6 mia. kr. Fonde med danske obligationer havde et nysalg på 10,9 mia. kr.
  • Der blev lanceret 41 nye investeringsfonde i 2015, mens der blev lukket ni fonde. Størstedelen af de nye fonde og klasser investerer på de udenlandske markeder. 18 investerer i udenlandske aktier, mens 15 investerer i udenlandske obligationer.
  • Den største del af formuen i investeringsfonde målrettet private er fortsat placeret i udenlandske værdipapirer. Formuen i investeringsfonde med udenlandske aktier er på 272 mia. kr. og har en markedsandel på 36 pct. Formuen i investeringsfonde med udenlandske obligationer har en formue på 200 mia. kr. og en andel på 27 pct.
  • Omsætningen med investeringsbeviser på Investeringsforeningsbørsen, IFX, steg i 2015 til i alt 331 mia. kr. Dagligt blev der handlet investeringsbeviser for 1,3 mia. kr.

Formueudvikling

Formuen i investeringsfonde målrettet private steg 8,6 pct. til alt 751 mia. kr. Formuen steg relativt mest i investeringsfonde med danske aktier, nemlig 34 pct., hvilket primært skyldtes kursstigninger. Kategorien "Blandede" steg næstmest med 24 pct., hvilket primært skyldes, at der netto blev investeret yderligere 9,5 mia. kr. i blandede fonde i 2015.

Formuen i de institutionelle investeringsfonde steg 7,6 pct. til 1.060 mia. kr., hvilket bl.a. skyldes, at der netto blev investeret 8,2 mia. kr. i 2015. Formuen i investeringsfonde målrettet udenlandske investorer steg 10,5 pct. til 42,1 mia. kr., hvilket primært skyldes, at der netto blev indskudt yderligere 3,8 mia. kr. hen over året.

Investeringsfonde i det institutionelle segment har fortsat den højeste andel af formuen i branchen, nemlig 57 pct. Den samlede formue i investeringsfonde udbudt af IFB's medlemmer til institutionelle kunder er siden 2011 steget med 527 mia. kr. fra dengang 533 mia. kr. Ca. 300 mia. kr. af denne stigning skyldes nye medlemmer i IFB.

Søjlerne viser nettokøb i fonde målrettet henholdsvis private investorer (detailfonde), institutionelle fonde samt fonde målrettet udenlandske investorer.

Den amerikanske dollar steg i alt 11,6 pct. i 2015, hvilket var en medvirkende årsag til, at formuen steg i mange af fondene med udenlandske investeringer, da amerikanske værdipapirer udgør en meget stor del af de internationale aktiemarkeder.

Nettokøb 2015

Investorerne købte nye investeringsbeviser i fonde målrettet privatkunder for netto 46,9 mia. kr. i 2015. Udenlandske obligationsfonde var de mest populære med nye investeringer på netto ca. 16 mia. kr. Investeringsfonde med danske obligationer fulgte efter med investeringer på netto på 10,9 mia. kr. Investeringsfonde med danske aktier havde nettoinvesteringer på 2,9 mia. kr., mens investeringsfonde med udenlandske aktier fik nettoinvesteringer på 6,5 mia. kr.

Søjlerne viser nettokøb i fonde målrettet henholdsvis private investorer (detailfonde), institutionelle fonde samt fonde målrettet udenlandske investorer.

I 2015 blev der investeret netto 9,4 mia. kr. i aktiefondene. Det var de etablerede aktiemarkeder, som investorerne søgte mod. Investorerne søgte i stor stil mod investeringsfonde i kategorien "Globale aktier", som fik et samlet nyindskud på netto 13 mia. kr. Fonde med danske og europæiske aktier fik nettoinvesteringer på henholdsvis 2,9 mia. kr. og 1,2 mia. kr. Der blev trukket penge ud af mange af de mere specialiserede kategorier, særligt fonde med emerging markets-aktier, som fik et tilbagesalg på 5,4 mia. kr. Investorerne foretrak således aktiefonde med større risikospredning.

I kategorien "Danske obligationer" blev der netto købt nye investeringsbeviser for 10,9 mia. kr. Netto blev der investeret 14,6 mia. kr. i kategorierne øvrige og lange danske obligationer, mens der netto blev trukket 3,7 mia. kr. ud af korte danske obligationer.

I kategorien "Obligationer udenlandske" blev der netto investeret for 16,6 mia. kr. Investeringsfondene i kategorierne "Investment Grade" og "Obligationer øvrige" fik nye nettoinvesteringer på 11,2 mia. kr. Investorerne trak 7,9 mia. kr. ud af emerging markets-obligationsfonde.

Der blev løbende investeret flere penge i blandede fonde gennem året, og de fik netto nye investeringer på 10 mia. kr. Investorerne i fonde med hedgestrategier valgte netto at trække i alt 900 mio. kr. ud.

De nye penge, der blev placeret i investeringsfonde i løbet af 2015, kom primært i forårsmånederne 2015, hvor mange af udbytterne reinvesteres, samt i efterårsmånederne. Der var meget lav aktivitet i sommermånederne. I december blev der samlet set trukket penge ud af investeringsfondene målrettet private investorer.

Investeringsfonde målrettet institutionelle investorer fik nye nettoinvesteringer på 8,2 mia. kr. Der var særligt store indskud i april, maj og december, og særligt store udtræk i februar og marts samt oktober og november.

En del pensionsordninger blev omlagt i 2015, hvor kapitalpensionsordninger kunne omlægges til alderspension mod betaling af en reduceret skat på 37,3 pct. Det har betydet, at mange institutionelle investeringsfonde med pensionskunder har haft behov for indløsninger i løbet af året til betaling af skatterne.

Udenlandske investorer investerede netto 3,8 mia. kr. i akkumulerende investeringsfonde fra danske udbydere. Investeringerne kom stabilt gennem året, bortset fra november og december, hvor der var et tilbagesalg på ca. 1 mia. kr. Eksportpotentialet vurderes at være langt større, hvis det ikke var for de gældende danske skatteregler, der medfører, at udenlandske kunder i udbyttebetalende danske investeringsfonde overbeskattes sammenlignet med en direkte investering i de underliggende værdipapirer. Derfor ønsker udenlandske investorer naturligvis ikke at købe disse fonde. Skattereglerne forhindrer også, at danske udbydere af investeringsfonde kan samle administrationen af deres europæiske investeringsfonde i Danmark, hvilket koster danske arbejdspladser og dansk vækst.

Udbytter og kursgevinster

Investorerne i fonde målrettet private modtog i 2015 i alt udbytter på 20,9 mia. kr., hvoraf størstedelen blev udbetalt i forårsmånederne marts og april. Over halvdelen af udbytterne, nemlig 12,5 mia. kr., gik til aktieinvestorerne, mens investorerne i obligationsfondene i alt modtog udbytter på 7,7 mia. kr.

Det samlede nettoflow i 2015 i investeringsfondene målrettet private (nettoinvesteringer minus udbytter) blev på 26 mia. kr. De samlede kursgevinster blev på 33,5 mia. kr. i 2015.

Aktivfordeling 2015

Investeringsfonde med udenlandske værdipapirer har fortsat den højeste andel af formuen i investeringsfonde målrettet private. Formuen i investeringsfonde med udenlandske aktier er på 272 mia. kr. og har en markedsandel på 36 pct. Formuen i investeringsfonde med udenlandske obligationer har en formue på 200 mia. kr. og en andel på 27 pct. Danske aktie- og obligationsfonde har markedsandele på henholdsvis 5 og 21 pct.

Antal fonde og klasser

I 2015 blev der lanceret 41 nye investeringsfonde, mens der blev lukket ni fonde. Størstedelen af de nye fonde og klasser investerer på de udenlandske markeder. 18 investerer i udenlandske aktier, mens 15 investerer i udenlandske obligationer. Der blev etableret fire nye investeringsfonde i kategorien "Blandede", mens der kun blev oprettet to nye fonde, som investerer i danske obligationer.

Antallet af investeringsfonde steg fra 932 ultimo 2014 til alt 1.035 ultimo 2015. De fleste nye investeringsfonde er målrettet udenlandske investorer.

Foreningsgrupper

34 foreningsgrupper indgår i IFB's statistik for investeringsfonde målrettet danske investorer. De fem største foreningsgrupper på detailmarkedet, som er Danske Invest, Nordea Invest, Bankinvest, Jyske Invest og Nykredit Invest, har en samlet markedsandel på 72 pct.

Formuen på det samlede marked for alle foreningsgrupperne vises bagerst i analysen.

Omsætning og antal handler på Investeringsforeningsbørsen, IFX

De fleste danske detailfonde er børsnoterede og giver investorerne mulighed for købe og sælge investeringsbeviser uden at betale fuldt emissionstillæg og indløsningsfradrag. Oftest giver børshandelen mulighed for en fordelagtig kurs, fordi investeringsforeningen ikke altid behøver at udstede eller indløse nye beviser. I disse tilfælde betaler investorerne heller ikke fuldt emissionstillæg eller indløsningsfradrag.

Omsætningen med investeringsbeviser på Investeringsforeningsbørsen, IFX, steg i 2015 til i alt 331 mia. kr. Dagligt blev der handlet investeringsbeviser for 1.325 mio. kr. Den årlige omsætning og den daglige handel målt i kroner er steget hvert år siden 2009. Omsætningsfremgangen i 2015 skyldes bl.a. stigende aktiekurser, der har gjort de enkelte investeringsbeviser i aktieafdelinger mere værd.

Kilde: Nasdaq, København. Omsætningen inkluderer både børshandel og indrapporteret OTC-handel. Omsætningen består både af danske og udenlandske fonde noteret på Investeringsforeningsbørsen.

Antallet af handler faldt en smule i 2015 til 2.177.775 fra 2.200.334 i 2014. Antallet af handler faldt i de fleste typer investeringsfonde. Dog var der en stigning i antallet af handler i investeringsfonde med danske aktier.

Kilde: Nasdaq, København. Antal handler inkluderer både børshandel og indrapporteret OTC-handel. Omsætningen består både af danske og udenlandske fonde noteret på Investeringsforeningsbørsen.

Det faldende antal børshandler betyder, at det gennemsnitlige antal handler pr. dag med investeringsbeviser i 2015 er faldet til 8.711 fra 8.801 handler pr. dag i 2014. Det betyder også, at den gennemsnitlige handel er blevet større.

Kilde: Nasdaq, København. Antal handler inkluderer både børshandel og indrapporteret OTC-handel. Omsætningen består både af danske og udenlandske fonde noteret på Investeringsforeningsbørsen.

Oplysning om kurser og bud- og udbudskurser

De løbende kurser, bud- og udbudskurser for investeringsbeviserne noteret på Investeringsforeningsbørsen, kan ses på www.ifx.dk. Her er det også muligt at se de seneste indre værdier samt omsætningen i de enkelte fonde.

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde