Kommissorium for Finans Danmarks Rådgivende Forum for Bæredygtig Finans

1. Baggrund

Med vedtagelse af Parisaftalen om klimaændringer og FN’s 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling i 2015 har verdens ledere sat globale mål for, hvordan vi opnår en bæredygtig udvikling. Aftalen fra Paris sætter blandt andet mål for reduktionen af CO2-udslip for at begrænse den globale opvarmning, mens FN’s 2030-dagsorden er bredere med 17 specifikke verdensmål, der spænder over tre dimensioner: Økonomisk, miljømæssig og social bæredygtighed.

EU har engageret sig i begge dagsordener og sat ambitiøse mål for den europæiske udmøntning af Parisaftalen. Omstillingen til en mere bæredygtig økonomi har således høj prioritet – ikke mindst i Norden – og stærkt politisk fokus i EU-samarbejdet. Den finansielle sektor spiller en afgørende rolle i denne omstilling af samfundsøkonomien: Fra kapitalforvalternes produktudvikling, investeringsproces og aktivt ejerskab over distribution og rådgivningsproces til kreditinstitutternes udlåns- og finansieringsvirksomhed.

EU-Kommissionen har derfor i foråret 2018 lanceret en meget ambitiøs handlingsplan til at fremme bæredygtige investeringer med en række konkrete forslag til lovinitiativer – og flere lovforslag forventes at følge i de kommende år. De første lovforslag har især fokus på at skabe en fælles såkaldt taksonomi for, hvad en grøn investering er, og markant skærpede krav til oplysninger om bæredygtige investeringer og risici forbundet hermed.

På den internationale scene har en større gruppe banker bakket det FSB-drevne initiativ TCFD op, der giver retningslinjer for, hvordan større virksomheder rapporterer om deres klimarelaterede finansielle risici – og markedet for grønne værdipapirer er i hastig vækst, om end fra et beskedent udgangspunkt.

I andre sektorer ser vi allerede nu eksempler på krav om at kunne oplyse om miljø- og klimarelaterede forhold i deres produktion. Det sker f.eks. i fødevareindustrien, men også for danske underleverandører til globale fremstillingsvirksomheder.

Udviklingen inden for bæredygtig finans er med andre ord i fuld gang på europæisk og globalt plan, såvel kommercielt som regulatorisk. I Danmark og i de øvrige nordiske lande har vi et godt udgangspunkt i form af en højtudviklet bæredygtig økonomi efter international målestok, og der er en stigende efterspørgsel efter bæredygtige finansielle produkter. Fokus er aktuelt især på investeringsprodukter, men grønne lån er også på markedet, bl.a. i Sverige.

Den finansielle sektor i Danmark ønsker at støtte videreførelsen af en ambitiøs og bæredygtig omstilling og har som målsætning at bidrage aktivt til EU's handlingsplan for finansiering af en bæredygtig vækst og ikke mindst udmøntningen heraf i Danmark og i de øvrige nordiske lande. For at opnå denne målsætning er det bl.a. centralt, at den finansielle sektor i højere grad medvirker til at accelerere danske husholdninger og virksomheders investeringer, som er nødvendige for at fortsætte omstillingen af hele økonomien. 

Samtidigt er det vigtigt, at de ændringer, der gennemføres af den finansielle sektor, sker på en transparent, smidig og forudsigelig måde i forhold til dansk erhvervsliv, både som medspillere i omstillingen og som kunder i bankerne. Her kan et Rådgivende Forum spille en vigtig rolle som formidlere.

2. Formål

Finans Danmark ønsker at bidrage til substantielle skridt mod FN’s verdensmål for en bæredygtig udvikling med særligt henblik på en hurtig og effektiv dansk udmøntning af den ambitiøse fælles EU-målsætning om reduktioner af CO2-udslippet. Finans Danmark nedsætter til det formål et Rådgivende Forum for Bæredygtig Finans.

Det Rådgivende Forum skal samle repræsentanter fra danske virksomheder og andre specialister med særlig indsigt i bæredygtig udvikling sammen med repræsentanter for den finansielle sektor, som i løbet af året 2019 skal drøfte, hvordan den finansielle sektor i Danmark fortsat understøtter en bæredygtig omstilling i dansk økonomi bedst muligt.

Det kræver godt kendskab til erhvervslivets behov og fremtidsudsigter, og forummet skal i fællesskab afdække, hvilken rolle den finansielle sektor spiller i forhold til
at understøtte omstillingen, og identificere eventuelle barrierer for, at alle dele af den finansielle sektor (kreditinstitutter, investeringsfonde og kapitalforvaltere) effektivt kan understøtte husholdningernes og virksomhedernes omstilling med rådgivning, investeringer og lån.

 

3. Det Rådgivende Forums opgaver

Medlemmer af Det Rådgivende Forum har til opgave at identificere, hvordan den finansielle sektor i højere grad kan medvirke til en bæredygtig omstilling af økonomien.

Det skal ske med udgangspunkt i udveksling af viden, erfaringer og fakta om potentialer såvel som barrierer for den bæredygtige omstilling, især når det gælder finansieringen heraf. Her er det vigtigt at bygge på de konkrete danske såvel som nordiske erfaringer med investeringer i blandt andet energiefficient produktion, energioptimering af bygningsmassen og udvikling af grøn energi. Forummets drøftelser skal bidrage til at identificere mulige barrierer for, at den finansielle sektor medvirker aktivt til den bæredygtige omstilling.

Der lægges vægt på, at forummets arbejde tager afsæt i
a) den særlige danske erhvervsstruktur med mange små og mellemstore virksomheder, inklusive en omfattende fødevaresektor, og
b) den særlige danske realkreditmodel med en omfattende obligationsmarkedsfinansiering af såvel boliger som erhvervsejendomme i samspil med en
finansiel sektor karakteriseret ved både små og store pengeinstitutter.
c) en veludviklet kapitalforvaltningsindustri bestående af bl.a. investeringsfonde, bankernes kapitalforvaltning og pensionskasser.

Indsigterne fra Det Rådgivende Forums arbejde er møntet på udviklingen i dansk økonomi; men det er en særskilt pointe at kvalificere det fælles arbejde i EU, hvor Finans Danmark ønsker at bidrage aktivt og præge fastlæggelsen af de regulatoriske rammer på området. Her er det vigtigt at trække danske styrkepositioner og erfaringer, men også barrierer frem, når det fx gælder en energiefficient og bæredygtig produktion, så disse inddrages så vidt muligt i arbejdet på EU-plan.

Forummet skal endvidere udpege mulige indsatsområder for den finansielle sektor i Danmark i forbindelse med udmøntningen af de fælles EU-målsætninger for en bæredygtig omstilling. Formålet er, at denne omstilling på tværs af brancher og sektorer sker så hurtigt, effektivt og smidigt som muligt, uden at der gås på kompromis med en sund kredit- og investeringspolitik og den finansielle stabilitet.

Det Rådgivende Forum kan i denne sammenhæng stille forslag til Finans Danmarks bestyrelse om initiativer, som den finansielle sektor kan tage, ligesom forummet kan pege på lovgivning eller praksis fra myndighedernes side, som lægger hindringer i vejen for at finansiere omstillingen.

Ovenstående indebærer, at der blandt andet vil være fokus på følgende konkrete områder:

  • Muligheder og udfordringer i den finansielle sektors bidrag til omstillingen i små og mellemstore virksomheder samt landbruget.
  • Finansieringen af energioptimering og anden forbedring af bæredygtigheden i ejendomsmassen, inklusive den danske realkreditsektors særlige rolle i denne sammenhæng og under hensyntagen til geografiske forskelle.
  • Arbejdet i EU med etablering af en fælles klassifikation af i første omgang investeringsprojekters og -aktiviteters bæredygtighed.
  • Arbejdet i EU med krav om offentliggørelse af, hvordan finansielle aktører indarbejder miljøhensyn, sociale forhold og ledelsesmæssige forhold (ESGfaktorerne) i rådgivnings- og investeringsprocesser for bæredygtige investeringsprojekter eller udlånsaktiviteter.

4. Sammensætning og organisering

Det Rådgivende Forum for Bæredygtig Finans sammensættes af repræsentanter fra både mindre og større virksomheder, der på forskellig vis har arbejdet eller vil til at beskæftige sig med bæredygtig udvikling og produktion inden for især fødevaresektoren, byggeri og fremstilling samt transport og energi. Hertil kommer repræsentanter for organisationer og råd, der på forskellig vis har særlig indsigt i samspillet mellem bæredygtig produktion og finans, samt repræsentanter fra den finansielle sektor på tværs af aktivitetsområder. 

Tilsammen skal medlemmerne af Det Rådgivende Forum således have kompetencer og viden om bæredygtig produktion og forbrug, energioptimering af bygninger, klimavenlig og grøn omstilling og med indsigt i incitamenter, der kan fremme bæredygtige initiativer og investeringer i danske husholdninger og virksomheder, såvel som de finansielle produkter og den rådgivning, der behøves for at tilvejebringe en hensigtsmæssig finansiering af investeringerne. 

Det Rådgivende Forum sekretariatsbetjenes af Finans Danmark, som vil inddrage Finans Danmarks arbejdsgruppe om Bæredygtig Finans i det løbende arbejde og ligeledes udpege forummets formand og medlemmer.

5. Møder

Det Rådgivende Forum mødes som udgangspunkt fire eller fem gange i løbet af 2019 og skal løbende gøre status for dialogen. Forummets aktiviteter skal i det omfang, det er muligt og hensigtsmæssigt, løbende kommunikeres til offentligheden for at skabe transparens om den finansielles sektors engagement i det fælles arbejde med en bæredygtig omstilling.

Det Rådgivende Forum kan vælge at afholde dele af deres møder som åbne seminarer/roundtables og/eller særskilte seminarer eller workshops, og det kan inddrage nationale samt internationale eksperter på ad hoc-basis.

Finans Danmark lægger således op til, at møderne tematiseres efter brancher af særlig betydning, og at der til de enkelte møder inviteres yderligere deltagere fra erhvervsliv såvel som den finansielle sektor med særlig indsigt i det pågældende tema. Et eksempel på et tema kunne være bæredygtig forvaltning af naturressourcer i fødevareindustrien, der eventuelt kunne afholdes hos SEGES i Agro Food Park.

Et andet tema kunne være muligheden for at rejse nok risikovillig kapital fra både små og store investorer til den bæredygtige omstilling via grønne investeringsprodukter og samtidig sikre gode rammer for at bygge videre på erfaringerne med aktivt ejerskab i forhold til omstillingen i de enkelte virksomheder.

Forummet foretager en midtvejsevaluering af arbejdet, og ved udgangen af 2019 giver formanden en afrapportering fra årets møder til Finans Danmarks bestyrelse med de identificerede indsatsområder og eventuelle forslag, som forummets arbejde har afstedkommet. 

Finans Danmarks arbejdsgruppe for bæredygtig finans inddrages i arbejdet med at udpege temaer såvel som at samle op på erfaringer og indsigter fra møderne, ligesom arbejdsgruppen vil blive inddraget i forbindelse med Det Rådgivende Forums endelige afrapportering til Finans Danmarks bestyrelse.

 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde