Udvikling i retsgrundlaget for ansvarsvurderingen siden finanskrisen

Vi har her lavet et overblik over de regler og krav, der indført forhold til bankernes ansvar siden finanskrisen

Ændringer i forhold til styring og indretning af finansielle virksomheder og andre governance-temaer

 • Lovkravene til bestyrelsens opgaver er løbende skærpet siden 2010 med en række konkrete pligter. Før 2010 var bestyrelses ledelsesmæssige opgaver beskrevet meget kort og overordnet.
 • Fra 2010 har Finanstilsynet haft hjemmel til at udstede ledelsesbekendtgørelser med mere detaljerede krav til ledelse og styring af finansielle virksomheder. Emnerne i bekendtgørelserne var tidligere i nogen grad behandlet i ikke bindende vejledning
 • Fra 2010 er aflønningsreglerne, herunder i forhold til brug af variabel aflønning og transparens om aflønning, løbende skærpet bl.a. som led i gennemførelsen af den politiske aftale om forsvarlig aflønningspolitik i den finansielle sektor
 • I 2014 indført krav om, at ledelsesmedlemmer skal afsætte tilstrækkelig tid til at varetage deres hverv. Der er indført et loft over, hvor mange bestyrelsesposter og direktionshverv hvert enkelt medlem af ledelsen i et SIFI-institut må have.

 Krav til ledelsens kollektive kompetencer og de enkelte ledelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed (fit & proper)

 • Fra 2014 har det været et krav, at bestyrelsen løbende skal vurdere, om den samlede bestyrelse besidder den nødvendige viden og erfaring til at sikre en forsvarlig drift af virksomheden og håndteringen af dens risici.
 • Personkredsen, der skal egnetheds- og hæderlighedsvurderes er løbende udvidet, og i 2019 blev det gjort til et lovkrav, at ikke kun ledelsesmedlemmer, men også såkaldte nøglepersoner i alle pengeinstitutter skal opfylde kravene om egnethed og hæderlighed.  
 • Fra 2010 er kravene til ledelsens individuelle kompetencer og hæderlighed blevet skærpet. Egnetheds – og hæderlighedsvurderingen skal knyttes til den konkrete stilling og den konkrete virksomhed. Det er dermed ikke muligt for et ledelsesmedlem at ”tage sin vurdering med sig” fra en stilling til anden. Desuden er ledelsesmedlemmet underlagt en løbende forpligtelse til at være egnet og hæderlig. Fra 2021 er det et krav at i større finansielle virksomheder skal der altid være mindst et bestyrelsesmedlem, der har ledelseserfaring fra en anden relevant finansiel virksomhed. Der er endelig indført krav om, at alle nye bestyrelsesmedlemmer skal igennem et obligatorisk kursus om bestyrelsesmedlemmers væsentligste funktioner og forpligtelser

Initiativer, der kan bidrage til at problemer opdages og efterforskes   

 • I 2019 er der sket en udvidelse af finansielle virksomheders oplysningspligt over for Finanstilsynet
 • Fra 2013 er kravene til revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder løbende præciseret og skærpet.

Ændringer i hvidvaskloven

 • I 2018 blev der indført en række skærpelser af hvidvaskloven, herunder ift. krav til hvidvaskansvarliges omdømme og adfærd, bedre mulighed for Finanstilsynet til at gribe ind over for ledelsesmedlemmer og hvidvaskansvarlige, der ikke lever op til deres ansvar, og mulighed for Finanstilsynet for ved særligt grove overtrædelser af hvidvaskreglerne at inddrage en virksomhedstilladelse.
 • I 2019 blev der indført en rapporteringsforpligtelse til det øverste ledelsesorgan vedrørende advarsler om hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Skærpelse af strafferammen

 • I 2016 blev bødeniveauet skærpet med en ny bødemodel for overtrædelser af den finansielle lovgivning.
 • I 2018 blev der indført en selvstændig bestemmelse om hvidvask i straffeloven og en forøgelse af strafferammen for fængselsstraf fra seks til otte år.
 • I 2018 blev der indført en markant skærpelse af bødeniveauet for overtrædelser  af hvidvaskloven  
 • I 2019 blev strafferammen for overtrædelser af visse dele af lov om finansiel virksomhed væsentlig forhøjet fra fire måneder til to års fængsel, og der blev indført en særlig forhøjet strafferamme med mulighed for fængsel i op til tre år for ledelsen i SIFI-institutter. Strafferammen for visse særligt grove overtrædelser eller omfattende forsætlige overtrædelser af hvidvaskloven blev forhøjet tilsvarende for ledelsen i SIFI-institutter.
 • Forældelsesfristerne blev forlænget i 2019 for visse overtrædelser af lov om finansiel virksomhed og straffeloven fra fem til ti år.

Kriseforebyggelse og indgrebsmuligheder

 • Fra 2010 er der løbende indført regler ift. kreditinstitutters kapitalgrundlag, virksomhedernes pligt til at informere Finanstilsynet om forhold, der er af afgørende betydning for virksomhedens fortsatte drift, og Finanstilsynets mulighed for at påbyde den finansielle virksomhed at foretage de nødvendige foranstaltninger.    

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde