Høringssvar om regler for vådområdeprojekter og lavbundsprojekter

Publiceret 24-01-2022
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar til Landbrugsstyrelsens høring over bekendtgørelse om tilskud til vådområde- og lavbundsprojekter 2022.

Finans Danmark bakker op om projekter, der har til formål at styrke bæredygtighed i landbrugssektoren og samtidig hjælper til at reducere landbrugets udledning af næringsstoffer og drivhusgasser. Vores forslag til justeringer vil bidrage til en bedre gennemførsel af projekterne.  

Det er vigtigt for benyttelsen af ordningerne, at et 20-årigt tilskud til fastholdelse af våd- eller lavbundsområder suppleres eller erstattes af en dækkende engangskompensation til lodsejeren. I andre ordninger om udtagning af lavbundsjord, fx bekendtgørelse for udtagning af kulstofrige lavbundsjorder (klima-lavbundsprojekter), udbetales kompensation da også som et engangsbeløb.

Det er afgørende, at reglerne i bekendtgørelsen sikrer, at der sker en inddragelse af panthaverne, når der udbetales kompensation til lodsejeren. Det er ikke tilfældet i de gældende regler. Inddragelse af panthaverne er derimod en del af reglerne om jordfordeling efter jordfordelingsloven, som bekendtgørelsen refererer til. Det indgår også i andre ordninger om miljøbeskyttelse, herunder frivillige dyrkningsaftaler for landbruget som led i grundvandsbeskyttelse.

De nuværende regler i bekendtgørelsen betyder, at der kan tinglyses en rettighedsbegrænsende servitut om vådområde- eller lavbundsprojektet med gyldighed forud for tidligere tinglyste rettigheder, herunder penge- og realkreditinstitutters pant i jorden. Hvis der samtidig udbetales kompensationen for værdiforringelsen direkte til lodsejeren udenom panthaver, mener vi, at det tangerer et ekspropriativt indgreb, fordi panthaverens tinglyste panteret fortrænges.

Kontaktpersoner

Peter Jayaswal

Direktør for ejendomsfinansiering

Kristine Racina

Senior presserådgiver

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde