Høringssvar - Lov om Danmarks Eksport- og Investeringsfond

Publiceret 15-03-2022
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar til Erhvervsministeriet om sammenlægning af Vækstfonden, EKF-Danmarks Eksportkredit og Danmarks Grønne Investeringsfond.

Finans Danmark støtter op om fondenes arbejde og ser positivt på, at man fra politisk hold vil styrke deres mulighed for at levere risikovillig kapital for dansk erhvervsliv.

Finans Danmark kan dermed som udgangspunkt støtte en sammenlægning af Vækstfonden, EKF – Danmarks Eksportkredit, og Danmarks Grønne Investeringsfond til Danmarks Eksport- og Investeringsfond med dette formål.

Det er dog vigtigt for Finans Danmark, at den hidtidige arbejdsdeling mellem bankerne og de tre fonde også fastholdes i fremtiden efter en sammenlægning.

Finans Danmark finder det afgørende, at Danmarks Eksport- og Investeringsfond som statsejet institution ikke bliver konkurrent til de private leverandører af kapital og finansiering, men forbliver et supplement, der bidrager til at lukke et hul i markedet

I forbindelse med sammenlægning af de tre fonde finder Finans Danmark det desuden oplagt, at kautionsvilkår og den dertil knyttede praksis ensartes, herunder ensretning af tabsdækningsvilkår og tabsopgørelsespraksis. Ligeledes bør rapportering ensartes.

Finans Danmark foreslår slutteligt, at det nuværende faste forum for Vækstfonden og Finans Danmarks medlemmer videreføres i et forum for Danmark Eksport- og Investeringsfond og Finans Danmarks medlemmer.

Kontaktpersoner

Søren Ballhausen

Økonomisk konsulent

Carsten Brink

Kommunikationschef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde