Bankernes indtjening halter fortsat efter det øvrige erhvervsliv

Publiceret 10-09-2021
Nyhed Analyse

De største danske bank- og realkreditkoncerner fik samlet et overskud på 17,4 mia. kroner i første halvår 2021. Sammenlignes resultatet med det øvrige erhvervsliv i C25 er det tydeligt, at bankernes indtjening ikke er overnormal høj. Tværtimod. Afstanden mellem indtjeningen i den finansielle sektor og andre virksomheder øges fortsat. Det viser Finans Danmarks gennemgang af de seneste halvårsregnskaber.

Regnskaberne for årets første halvår for de 17 største bank- og realkreditkoncerner viser, at overskuddet er på vej tilbage mod niveauet fra før coronakrisen efter et fald til 5,7 mia. kr. i første halvår 2020. Forbedringen skyldes usædvanlig lave nedskrivninger på lån, fordi økonomien har udviklet sig bedre end forventet. Dertil kommer kursgevinster og forøgede gebyrindtægter som følge af en øget investeringslyst hos danskerne. 

Bankernes indtjening er fortsat under pres. Det ses tydeligt, når vi sammenligner os med det øvrige erhvervsliv. Gabet mellem bankernes indtjening og de andre virksomheder i C25 er fortsat højt. Det understreger, at vi bestemt ikke har en overnormal indtjening,” siger Ulrik Nødgaard, administrerende direktør i Finans Danmark.  

 

 

Midlertidig positiv effekt: Kursgevinster, faldende nedskrivninger og øget investeringslyst 

Dansk økonomi er på vej ud af krisen, og danske virksomheder og husholdninger har klaret sig bedre igennem, end hvad man frygtede i begyndelsen af krisen. Det afspejles i bankernes regnskaber. Dels har udviklingen forårsaget betydelige fald i bankernes nedskrivninger på udlån. Hvor nedskrivningerne i første halvår 2020 lød på knap 10 mia. kroner, ligger de i første halvår 2021 tæt på nul. Udviklingen på de finansielle markeder har desuden medført ganske store kursreguleringer. 

Danskernes store investeringsaktivitet har også medført en stigning i bankernes gebyrindtægter fra 11 mia. kroner i første halvår 2020 til 12 mia. i første halvår 2021, mens nettorenteindtægterner omtrent uændredeDen kraftige fremgang på aktiemarkedet og i danskernes investeringsaktivitet kan dog ikke ventes at fortsætte i mange år fremover. Den forbedrede indtjening bygger altså i vidt omfang på forhold af midlertidig karakter.    

”I takt med at vi har fået smitten under kontrol og lempet restriktionerne, er den økonomiske vækst og beskæftigelsen steget stærkt. Det har været ledsaget af fremgang på de finansielle markeder, og den bredt funderede fremgang slår positivt igennem på bankernes regnskaber med positive kursgevinster, mens nedskrivningerne er faldet væk og danskernes investeringslys steget. Men på trods af det, sakker vi altså fortsat efter C25 målt på den relative indtjening,” siger Ulrik Nødgaard, administrerende direktør i Finans Danmark. 

Egenkapitalforrentningen i første halvår 2021 er stort set tilbage på det historiske gennemsnit over perioden 2014-21, hvilket udgør lidt under 8 procent. 

”Selv om et overskud på 17 mia. kroner kan lyde af meget, medfører det ikke et overnormalt afkast, når vi sætter det i forhold til de lidt over 400 mia. kroner, der er investeret i den danske banksektor. Bankernes forrentning af egenkapitalen er omtrent tilbage på et niveau, vi kender fra de senere år – som vel at mærke er markant lavere end det, virksomheder i andre brancher i dansk økonomi har leveret i samme periode,” siger Ulrik Nødgaard. 

 

 

 

 

Data og beregninger

Bank- og realkreditkoncerner, der er med i analysen

Analysen omfatter de største bankkoncerner i Finanstilsynets gruppe 1 og 2, Nykredit Realkredit koncernen, Nordea Kredit og koncernen DLR Kredit.

Over det seneste år korrigeres der for følgende fusioner:

  • Vestjyske Bank har opkøbt Jyske Sparekasse. Jyske Sparekasse er fuldt ud indregnet i Vestjyske Banks halvårsregnskab for 2021. For at sikre sammenlignelighed har vi medtaget Jyske Sparekasses regnskaber i de historiske tal for 2017-2020. Fusionen har dog medført engangsindtægter til Vestjyske Bank, som vi ikke har indregnet i opgørelsen i 2021.  

  • Arbejdernes Landsbank har samtidigt opkøbt Vestjysk Bank. Vestjysk Bank er kun i begrænset omfang indregnet i Arbejdernes Landsbanks halvårsregnskab for 2021. Her har vi valgt at udskille Vestjysks regnskab fra regnskaberne for Arbejdernes Landsbanks halvårsregnskab, så de to indgår separat både i 2021 H1 og i tidligere år.

  • Sydbank har opkøbt Almindelig Brand Bank. Almindelig Brand Bank er fuldt ud indregnet i Sydbanks halvårsregnskab for 2021. For at sikre sammenlignelighed har vi medtaget Almindelig Brand Banks regnskaber i de historiske tal for 2017-2020.

  • Spar Nord har opkøbt den danske del af BankNordik. Dette har vi ikke korrigeret for og vi har heller ikke haft mulighed for at medregnet BankNordiks danske aktiviteter (alene) i de historiske tal.   

Tilbage i 2018 blev Nordjyske Bank desuden del af Ringkjøbing Landbobank. Dette har vi korrigeret for ved at medindregne Nordjyske Banks regnskab i tallene for 2017 H1.

I underposter i regnskaberne har vi desuden valgt at korrigere tallene for Danske Bank således, at vi kun medindregner Realkredit Danmark og Danske Bank A/S. Dermed er Danica Pension og udenlandske datterselskaber udeladt.

C25-virksomhederne

Når der sammenlignes med øvrige C25-virksomheder, sammenligner vi med alle virksomheder (ekskl. banker), der er med i C25-indekset i dag.

Beregning af egenkapitalforrentningen

Egenkapitalforrentningen efter skat er beregnet som summen af virksomhedernes resultat efter skat, delt med summen af deres gennemsnitlige egenkapital over perioden. Halvårstal er opregne til årstal ved at gange med to. Der tages altså ikke et rullende årsgennemsnit, som ellers ofte opgøres i regnskaberne.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde