Høringssvar til implementering af ny EU-lovramme for dækkede obligationer

Publiceret 24-11-2020
Høringssvar

Finans Danmark har 23. oktober 2020 fra Finanstilsynet modtaget udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om finansiel virksomhed og lov om et skibsfinansieringsinstitut (implementering af ny EU-lovramme for dækkede obligationer) i høring.

Samlet set finder Finans Danmark, at udkastet til lovforslag til implementering af den nye EU-lovramme for dækkede obligationer ser fornuftig ud.

Den foreslåede minimumsimplementering og med anvendelse af optioner i EU-reglerne på områder, hvor risici allerede er håndteret i de nationale regler, afspejler, at den danske regulering af dækkede obligationer i vidt omfang allerede opfylder kravene i de nye EU-regler.

Med de nye regler stilles et lovfastsat krav til overdækning (OC), som betyder, at udsteder også skal holde andre aktiver end lånene som sikkerhed for obligationerne ved udstedelse af særligt dækkede obligationer (SDO)/særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO). Udgangspunktet for OC-kravet er i EU-reglerne på 5 pct. med mulighed for, at kravet kan sættes lavere - ned til 2 pct. Som vi ser det, er et lovfastsat OC-krav ikke nødvendigt for SDO’er/SDRO’er fra danske institutter, da der er en række forhold og krav i den danske regulering, der gør, at obligationerne er meget sikre.

Finans Danmark kvitterer for, at der i lovudkastet er lagt op til at anvende minimumskravet til OC på 2 pct. for alle danske udstedere af SDO’er og SDRO’er, hvormed den høje sikkerhed i danske udstedelser anerkendes.

Størrelsen af det lovpligtige OC-krav er også væsentligt, da det er et nyt krav for alle udstedere af SDO/SDRO, og midler, der anvendes til at opfylde OC-kravet, kan ikke samtidig anvendes til at dække kravet til supplerende sikkerhedsstillelse ved prisfald på ejendomme og skibe. OC-kravet er en øget omkostning for institutterne.

Ane Arnth Jensen

Viceadministrerende direktør

For pressehenvendelser

Camilla Thorning

Pressechef

Høringssvar

Høringssvar: Dansk implementering af nye EU-regler om dækkede obligationer

Høring

Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om finansiel virksomhed og lov om et skibsfinansieringsinstitut

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde