Høring over anbefalinger til fastlæggelse af kompetence- og erfaringskrav samt ansvarsområder

Publiceret 10-08-2020
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet bemærkninger til Finanstilsynets rapport med ”Anbefalinger til fastlæggelse af kompetence – og erfaringskrav samt ansvarsområder”. Finans Danmark har også været inviteret til at deltage i det samlede arbejde omkring anbefalingerne, såvel ved deltagelsen i de respektive syv arbejdsgrupper, som i arbejdet i styregruppen. Denne invitation og arbejdet i forbindelse hermed, vil vi gerne kvittere for.

Det er vigtigt for Finans Danmark at understrege, at formålet med anbefalingerne aldrig har været at vanskeliggøre rekrutteringen til finansielle institutter. Det er derfor særligt vigtigt at fremhæve, at det fremadrettede arbejde med implementeringen skal foretages i lyset af, at det hverken regulatorisk eller i praksis må blive vanskeligere at rekruttere for finansielle institutter, end det er i dag.

Finans Danmark kan overordnet set støtte tanken om at sikre en god governance under forudsætning af, at der ikke bliver tale om en mekanisk ”tick.the.box”-tilgang, men at den individuelle vurdering i sidste ende er afgørende og kriterierne knyttet til den såkaldte formodningsregel ikke i praksis kom-mer til at udgøre ”hårde” ufravigelige krav. Det skal gøres klart i en eventuel vejledning eller bekendtgørelse.

Det skal ses i sammenhæng med at det for Finans Danmark er afgørende at den skitserede tilgang ikke vil hæmme større danske bankers mulighed for at tiltrække medarbejdere i konkurrence med nordiske og europæiske banker. En mekanisk tilgang alene med vægt på kriterierne for formodningsreglen vil også være hæmmende i forhold til at sikre diversitet blandt de ledende medarbejdere.

Isoleret set udgør anbefalingerne en overordnet skærpelse af governance-kravene, hvilket skaber et behov for at sikre den nødvendige transparens og klarhed på området. Finans Danmark støtter endvidere, at den meget omfattende regulering i forhold til kompetence, erfaring og ansvar i kombination med Finanstilsynets praksis kortlægges og beskrives. Det vil være til gavn for myndighederne og den finansielle sektor Det er dog afgørende, at der hermed ikke opstår et meget stift og ufleksibelt regime, der reelt udhuler de enkelte institutters ledelsesret samt hindrer rekrutteringen af nye kompetencer og hermed fastfryser udviklingen i den danske banksektor, hvor innovation er en nøglekomponent i et marked med stor konkurrence fra etablerede institutter og nye udfordrere.

Kjeld Gosvig-Jensen

Juridisk direktør

Høringssvar

Høringssvar til anbefalinger til fastlæggelse af kompetence- og erfaringskrav samt ansvarsområder

Høring

Anbefalinger til fastlæggelse af kompetence- og erfaringskrav samt ansvarsområder

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde