Finans Danmarks høringssvar til tre udkast til lovforslag vedr. boligreguleringslovens § 5 stk. 2

Publiceret 20-03-2020
Høringssvar

Finans Danmark støtter forslag, der skaber større gennemsigtighed om huslejefastsættelsen, styrker lejerne og indfører større konsekvenser for udlejere, der misbruger reglerne. Det er vigtigt, at vi har et boligmarked, der er stabilt og tilgængeligt for alle. Det er samtidig vigtigt at sikre en tidssvarende boligmasse.

Den samlede effekt af de foreslåede ændringer vil imidlertid være en vidtgående begrænsning i muligheden for at anvende boligreguleringsloven (BRL) § 5, stk. 2. Ændringerne vil samlet set få en negativ priseffekt for udlejningsejendomme, der også rammer andelsboligforeningsejendomme om end i et mindre omfang. Effektens størrelse vil afhænge af, hvor meget der er tilbage at forbedre i de pågældende ejendomme.

Vi er bekymrede for, at der kan opstå misforståelser hos både eksisterende og kommende andelshavere i forhold til betydningen af fastfrysningen af valuarvurderingen. Derfor bør både andelsboligforeningen, der beslutter at fastfryse en valuarvurdering, og andelssælgere forpligtes til at informere om, at der kan være forskel på en fastfrosset maksimalpris og den reelle markedsværdi, samt at fastfrysningen ikke kan lægges til grund for belåning.

Vi bakker op om den bæredygtige omstilling og om energiinitiativer, der fremmer energiforbedring af den ældre boligmasse. Men energiinvesteringerne er en omkostning for de investorer, der skal udføre dem og har betydning for investeringens rentabilitet. Vi er bekymrede for, at der ikke er den rette balance mellem øgede energikrav og hensynet til, at der fortsat sker energiforbedring af ejendommene. Der er risiko for, at udformningen af energikravene betyder, at energiforbedring af den ældre boligmasse forsinkes eller ikke bliver foretaget.

Ane Arnth Jensen

Viceadministrerende direktør