Danske bankers eksponering mod corona-ramte brancher ligger under EU-gennemsnittet

Publiceret 12-06-2020
Analyse

På tærsklen til corona-krisen var kun 10 pct. af de danske bankers eksponeringer rettet mod handels-, hotel- og restaurationssektoren samt rejsebureauer. Disse sektorer har i høj grad mærket de negative konsekvenser af coronakrisen. Til sammenligning er det tilsvarende tal for de europæiske banker i gennemsnit på 20 pct. Det viser ny analyse fra EBA, der giver et detaljeret billede af, hvordan de enkelte banker og lande stod rustet, da coronakrisen ramte.

EBA’s EU-wide transparancy exercise for foråret 2020 giver detaljerede bankoplysninger for 127 banker i 27 EU-lande, herunder om bankernes kapital- og likviditetsforhold. I forhold til EBA’s temaanalyse fra maj i år giver gårsdagens offentliggørelse flere detaljerede oplysninger om, hvordan de europæiske banker stod rustet til at imødekomme konsekvenserne af coronakrisen.

Danske institutters eksponering mod økonomiens sektorer

Som et nyt tiltag er forårets transparancy exercise udvidet med data for de europæiske bankers eksponeringer mod økonomiens forskellige sektorer. Disse data er baseret på de såkaldte NACE-koder, som gør det muligt på en konsistent måde at sammenligne den økonomiske aktivitet i de forskellige sektorer på tværs af de europæiske lande, og hermed også sammenligne bankernes eksponering mod økonomiens sektorer. EBA har medtaget disse oplysninger for at sætte markedet i stand til at vurdere, hvordan coronakrisen kan tænkes at ramme de europæiske bankers tab, indtjening mv.

Tallene viser, at de deltagende danske institutter i analysen har en begrænset eksponering mod de sektorer, som er hårdest ramt af coronakrisen. Disse sektorer er blandt andre handels-, hotel- og restaurationssektoren samt den sektor, hvori rejsebureauer mv. er placeret (administration og service). Finans Danmarks egen analyse viser, at antallet af konkurser siden krisens begyndelse inden for disse sektorer har ligget betydeligt over det historiske gennemsnit. Ifølge EBA’s undersøgelse udgør de danske institutters samlede eksponering mod de nævnte sektorer 10 pct., hvilket med undtagelse af Sverige (8 pct.) gør den danske kreditsektor mindst eksponeret mod disse konjunkturfølsomme sektorer. Gennemsnittet i EU er på 20 pct., jf. figur 1 nedenfor.

Den græske banksektor har hele 33 pct. af sine udlån rettet mod handels-, hotel- og restaurationssektoren samt mod sektoren dækkende administration og service, ligesom banksektoren i Spanien (25 pct.), Portugal (22 pct.) og Italien (21 pct.) ligeledes er ganske kraftigt eksponeret mod disse sektorer.

Danske banker er de tredje bedste kapitaliserede i EU

Som sædvanligt indeholder EBA’s transparency exercise detaljerede kapitaloplysninger på bankniveau. Baseret på disse var den danske banksektor med 21,5 pct. i 4. kvartal sidste år den tredje bedst kapitaliserede målt på den totale kapital. Den egentlige kernekapitalsprocent var på 18 pct. De tilsvarende procentsatser for gennemsnittet i EU var 19,3 pct. henholdsvis 15,1 pct., jf. figur 2 nedenfor. EBA’s analyse viser dermed, at den danske banksektor stod velpolstret, da coronakrisen brød ud.

Kapitalsituationen er i 1. kvartal i år fortsat meget solid. Således er kapitalprocenten fortsat 22,8 pct. ved udgangen af 1. kvartal 2020 mens den egentlige kernekapitalprocent er steget til 18,4 pct. ved udgangen af 1. kvartal 2020 mod 18,1 pct. ultimo året 2019. Den primære årsag til, at de danske SIFI’er ikke blot har kunnet opretholde, men ligefrem har opbygget yderligere egentlig kernekapital i 1. kvartal 2020, er, at SIFI’erne har besluttet ikke at udbetale udbytte til aktionærerne af overskuddet i 2019. Pengene er i stedet overført til den enkelte koncerns kapitalreserver. SIFI’erne havde planlagt udbyttebetalinger i størrelsesordenen 13 mia. kr., før udbruddet af coronavirus. 

 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde