Negative renter koster bankerne milliarder

Publiceret 02-12-2019
Nyhed Analyse

De stadig mere negative renter betyder, at bankernes likviditetsreserve har kostet bankerne 5 mia. kr. Til sammenligning ville den samme reserve ved et normalt renteniveau have givet bankerne en renteindtægt på 6,5 mia. kr. Dermed ligger bankernes indtægter ved at holde likviditetsreserverne 11,5 mia. kr. lavere i 2019, end de ville have gjort i et normalt renteår. Det viser en illustrativ beregning fra Finans Danmark.

I de senere år er renterne på stats- og realkreditobligationer faldet betydeligt. Det skyldes både strukturelle forhold i økonomien og de senere års meget lempelige pengepolitik. Hertil kommer de svagere økonomiske udsigter hen over sommeren og ECB’s seneste pengepolitiske lempelser i september, der har sendt renterne på både stats- og realkreditobligationer yderligere ned.

Det betyder, at bankerne er tvunget til at placere deres likviditet til negative renter, uanset om det er i Nationalbankens indskudsbeviser, udlån i pengemarkedet eller køb af obligationer. Og likviditetsoverskuddet tiltager, da indlån i bankerne vokser væsentligt hurtigere end deres udlån. Det lægger et stadig stærkere pres på bankernes samlede renteindtægter.

Bankernes likviditetsreserve, der bl.a. fungerer som buffer i svære tider, udgjorde efter de nugældende likviditetsregler 806 mia. kr. i midten af 2019. Da renterne på de aktiver, som reserven er placeret i, gennem flere år har været negative, har det – under stiliserede antagelser om likviditetsreservens sammensætning - betydet en renteudgift for bankerne på næsten 4,5 mia. kr. Lægger vi til grund, at likviditetsreserven ”finansieres” via indlån i bankerne, der p.t. i gennemsnit forrentes med 0,07 pct., medfører det samtidig renteudgifter for banken på 560 mio. kr. Samlet set koster det altså bankerne ca. 5 mia. kr. at holde likviditetsreserven.

”Det skal holdes op imod, at bankerne i 2005, der kan ses som et ”normalt” renteår, ville have haft indtægter på 6,5 mia. kr. ved at holde den samme likviditetsreserve. Dermed ligger bankernes indtægter ved at holde likviditetsreserverne faktisk 11,5 mia. kr. lavere i 2019, end de ville have gjort i et normalt renteår”, siger Ulrik Nødgaard, administrerende direktør i Finans Danmark, og fortsætter:

”De negative renter udgør et meget stort dræn i bankernes indtjening. Læg dertil stigende omkostninger i form af lønudgifter til hvidvask og compliance. Tilsammen udfordrer de bankernes forretningsmodel og udgør en alvorlig udfordring for den finansielle sektors fortsatte mulighed for at understøtte vækst og velstand i Danmark”.

 

Beregningen bygger på en række antagelser, som er præciseret i Finans Danmarks analyse, der kan læses her. Den ser bort fra den yderligere negative effekt på bankernes indtjening, der kommer ved, at bankernes samlede rentemarginal på udlån er reduceret som følge af det lave renteniveau, hvilket reducerer bankernes renteindtægter på udlånsforretningen.

 

Carsten Brink

Kommunikationschef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde