Lovforslag om ændring af hvidvaskloven (Hvidvasksekretariatets funktion og organisering mv.)

Publiceret 04-10-2019
Høringssvar

Lovforslaget gennemfører og tydeliggør de forpligtelser, der følger af 4. og 5. hvidvaskdirektiv for de finansielle efterretningsenheders organisering og opgavevaretagelse.

Hvidvasksekretariatet er en af de afgørende aktører i den danske bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering. Fra sektorens side støtter vi formålet med lovforslaget, der skal bidrage til at understøtte Hvidvasksekretariatet og sikre klare rammer for sekretariatets arbejde.

Vi er dertil glade for, at man med de seneste politiske aftaler på området har taget skridt til at øge ressourcerne i sekretariatet. Det er vigtigt, at de øgede ressourcer afsat til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering i sektoren modsvares af en opnormering på myndighedssiden i forhold til efterforskning.

Øget samarbejde mellem myndigheder og de private aktører er afgørende for en effektiv indsats til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering. Generelt ser vi gerne, at muligheden for udvekslingen af oplysninger mellem myndigheder og sektor i forbindelse med bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering og økonomisk kriminalitet øges. Finans Danmark har blandt andet derfor foreslået oprettelsen af en fælles efterretningsenhed mellem myndigheder og sektor (FEHT).

 

Kjeld Gosvig-Jensen

Juridisk direktør

Høringssvar

Høringssvar vedr. lovforslag om ændring af hvidvaskloven (Hvidvasksekretariatets funktion og organisering mv.)

Høring

Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om forebyggende oranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (Hvidvasksekretariatets funktion og opgavevaretagelse)

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde