Høringssvar vedr. lovforslag om ændring af hvidvaskloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet) – anden del

Publiceret 20-11-2019
Høringssvar

Finans Danmark støtter overordnet elementerne i lovforslaget vedrørende indefrysning af midler og videregivelse af oplysninger i forbindelse med operativt myndighedssamarbejde. Finans Danmark støtter endvidere, at Finanstilsynet får adgang til at udstede administrative bøder på hvidvaskområdet, men vi ser desværre retssikkerhedsmæssige problemer i den foreslåede model for administrative bødeforelæg.

Vi støtter fuldt ud etableringen af et operativt myndighedsforum, hvor myndigheder kan udveksle oplysninger i helt konkrete sager. Næste skridt bør være at få etableret et operativt samarbejde mellem myndigheder og private. Her vil man kunne tage udgangspunkt i Finans Danmarks Hvidvask Task Force’s forslag om etablering af en Fælles Efterretningsenhed for Hvidvask og Terrorfinansiering (FEHT) mellem myndigheder og pengeinstitutter.

Finans Danmark støtter som udgangspunkt, at Finanstilsynet får adgang til at udstede administrative bøder også på hvidvaskområdet, da det kan bidrage til at gøre tilsynet mere effektivt. Det skal dog samtidig understreges, at vi af retssikkerhedsmæssige årsager mener, at adgangen til at udstede administrative bødeforelæg skal begrænses til tilfælde, hvor der hverken er tvivl om selve overtrædelsen af hvidvasklovgivningen eller bevismæssig tvivl herom. Vi finder, at den foreslåede model, herunder høring af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, ikke giver den tilstrækkelige retssikkerhedsmæssige beskyttelse til, at vi kan støtte modellen i sin nuværende form. De i lovbemærkningerne opregnede eksempler og principper for fastsættelse af administrative bødeforelæg synes endvidere ikke blot at være en kodificering af en eksisterende fast praksis.

 

Kjeld Gosvig-Jensen

Juridisk direktør

Høringssvar

Høringssvar vedr. lovforslag om ændring af hvidvaskloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet) – anden del

Høring

Høring over forslag til lov om ændring af hvidvaskloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet)

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde