Høringssvar vedr. implementering af 5. hvidvaskdirektiv

Publiceret 21-01-2019
Høringssvar

Finans Danmark støtter overordnet lovforslaget til ændring af hvidvaskloven, der skal styrke den eksisterende forebyggende ramme og mere effektivt bekæmpe hvidvask og finansiering af terrorisme.

Det er væsentligt for Finans Danmark, at der er stor tillid til det finansielle system. Vi støtter derfor også det politiske ønske om at gå videre end det 5. hvidvaskdirektiv og herunder nedlægge et forbud mod anvendelse af 500-eurosedlen, indføre en rapporteringsforpligtelse til bestyrelserne vedrørende advarsler om hvidvask eller terrorfinansiering og styrke whistleblowerbeskyttelsen.

I forhold til lovforslagets bestemmelser vedrørende etablering af et bankkontoregister er det vigtigt for Finans Danmark, at myndighederne har de nødvendige ressourcer og værktøjer til på en effektiv måde at kunne imødegå alvorlig kriminalitet. For at sikre en effektiv løsning der heller ikke medfører unødige byrder, vil vi gerne opfordre til, at myndighederne grundigt overvejer opsætningen og konstruktionen af det foreslåede register og i den forbindelse inddrager de relevante interesserenter. Fra Finans Danmarks side stiller vi os derfor også meget gerne til rådighed i den nærmere udmøntning af registret. Det er i den forbindelse afgørende for os, at man i en registerløsning benytter sig af oplysninger, som sektoren allerede indberetter til myndighederne.

Derudover finder vi det hensigtsmæssigt, hvis der i udarbejdelsen af registret indtænkes en mulighed for, at registret under nærmere fastsatte betingelser kan fungere som et advarselsregister i forhold til både myndighederne og pengeinstitutterne. En øget adgang til oplysninger vil således kunne forbedre sektorens muligheder for effektivt at bekæmpe hvidvask og terrorfinansiering, og generelt medvirke til at løse den samfundsmæssige opgave om at forebygge hvidvask og terrorfinansiering. 

Kjeld Gosvig-Jensen

Juridisk direktør

Høringssvar

Høringssvar til forslag om ændring af hvidvaskloven (gennemførelse af 5. hvidvaskdirektiv)

Høring

Udkast til forslag til lov om ændring af hvidvaskloven og lov om finansiel virksomhed

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde