Høringssvar: Lovforslag vedr. skærpelse af bødeniveauet for overtrædelser af hvidvaskloven

Publiceret 21-09-2018
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar til Finanstilsynet vedr. udkast til forslag til ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) for så vidt angår udmåling af bøder.

Med lovforslaget foreslås der nærmere regler for udmåling af bøder med henblik på at understøtte en markant skærpelse af bødeniveauet for overtrædelser af hvidvaskloven.

Forebyggelse og bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering er et højt prioriteret område for Finans Danmark og vores medlemmer, og vi anerkender vores store samfundsmæssige ansvar på området. Det er afgørende for os, at der er stor tillid til det finansielle system, og sektoren bruger derfor mange ressourcer i arbejdet med at forhindre hvidvask af penge og terrorfinansiering.

For Finans Danmark er det en høj prioritet, at hvidvaskloven udmøntes effektivt. For at sikre en effektiv bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering ser Finans Danmark det som afgørende, at der i et samarbejde mellem myndigheder og de private aktører etableres en sammenhængende indsats på området, hvilket også kommer til udtryk i regeringens strategi til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering fra 19. september 2018. Vi anerkender i den forbindelse det politiske ønske om også at hæve bødestraffene på området, og det tager vi derfor til efterretning. Lovforslaget rejser nogle afklaringsmæssige spørgsmål, herunder fx i forhold til bødepraksis for transaktioner og afgrænsning af personkreds, som vi bl.a. beder Finanstilsynet forholde sig til.

Kjeld Gosvig-Jensen

Juridisk direktør

Høringssvar

Høringssvar - lovforslag til ændring af hvidvaskloven

Høring

Høringsbrev til forslag om ændring af hvidvaskloven

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde