Trods stærk, fælles indsats lurer milliardregning

Publiceret 11-08-2017
Nyhed

En samlet finanssektor vil fortsætte arbejdet for mere retvisende anbefalinger fra Basel

Erhvervsministeren nedsatte tidligere på året den såkaldte Basel-ekspertgruppe, som skal belyse effekterne af de foreløbige anbefalinger - som det forventes, at Baselkomitéen kommer med - og de særlige danske interesser med henblik på kommende EU-forhandlinger.

Ekspertgruppen har i dag offentliggjort de foreløbige skøn, og resultatet er, at danske institutters kapitalkrav vil stige med i størrelsesordenen 64 - 92 mia. kr.

Skønnet afspejler kapitalkravet afhængig af, hvor det såkaldte gulvkrav lander i intervallet mellem 70 og 75 pct. Skønnet er baseret på indberetninger til Finanstilsynet fra de fem største danske kreditinstitutter – også kaldet SIFI’erne.

Skønnet bekræfter Finans Danmark i, at gulvkravet vil ramme danske kreditinstitutter hårdt uden at den finansielle stabilitet af den grund forbedres. Derimod er gulvkravet til gene for långivning i Danmark. Derfor vil Finans Danmark fortsat sammen med en lang række danske aktører og europæiske kolleger arbejde for at forbedre de forslag, der er på bordet, så de ikke rammer udlån med dokumenteret lav risiko så hårdt, som der lægges op til:

”Vi arbejder – i forening med mange andre gode kræfter - rigtig hårdt på flere fronter for at gøre Basel-komiteen og alle omkring den opmærksomme på de uønskede effekter af den foreslåede regulering. Vi vil fortsat pege på, at risiko og polstring altid bør følges ad. Noget har allerede båret frugt, mens andet desværre ikke har. Vi afventer fortsat Basels endelige udspil, men det er svært at se, at det undgår at ramme låntagerne i Danmark. Vækst og beskæftigelse bliver dermed også ramt,” siger adm. direktør i Finans Danmark, Ulrik Nødgaard.

Han peger samtidig på, at det arbejde, som allerede pågår i international regi med at forbedre de modeller, der i dag bruges til at opgøre kapitalkravet, naturligvis bør fortsættes. Og at Finans Danmark fuldt ud bakker op om, at disse interne modeller rettes til. Sammen med et nyt gearingskrav vil de to ting tilsammen -i Finans Danmarks optik- være med til en gang for alle at overflødiggøre et gulvkrav.

Det er EU-Kommissionen, der skal tage stilling til Basel-komiteens endelige anbefalinger, når de kommer.  Finans Danmark vil fortsætte arbejdet med at belyse konsekvenserne af Basels ideer og arbejde for en europæisk løsning, der sikrer tilstrækkelig fleksibilitet til også de særlige danske hensyn.  

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Fakta

Sammenhængen mellem de nye effektberegninger fra Ekspertgruppen  og Finans Danmarks tidligere skøn

I juni 2016 skønnede Finans Danmark, at kravet ville lande på 130 mia. kr. Skønnet baserede sig dengang på et 80 pct. gulv af standardmetoderne. Finans Danmarks daværende skøn ville have været 86-100 mia. kr. ved et gulv på hhv. 70 og 75 pct. 

Ud over forskellen som følge af det lavere gulv er der en række andre faktorer, der forklarer forskellen. For det første medregnes en mindre del af Nordeas balance i de nye beregninger som følge af filialiseringen. Herudover er der efter sommeren 2016 kommet mere vished omkring den europæiske implementering af en række nye reguleringstiltag. Denne nye viden har ekspertgruppen indarbejdet i skønnet, hvilket har reduceret effekten. De væsentligste elementer i den forbindelse er lempeligere europæiske kapitalkrav til markedsrisikoen og større rabat til SMV-udlån.

Fakta om Baselkomiteen:

Basel komitéen har til huse hos ’Bank for International Settlements’ (BIS) i Schweiz og har til opgave at komme med anbefalinger til harmoniserende regler i den finansielle sektor inden for eksempelvis bankdrift. Komitéen blev skabt af ti lande i 1974.

Siden er komitéen blev udvidet til 28 medlemmer. I alt 27 lande samt den europæiske centralbank, ECB, er repræsenteret i komitéen i dag. Den svenske centralbankchef Stefan Ingves er formand.

Danmark er således ikke direkte repræsenteret i komiteen.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde