Styrket indtjening i bankerne fortsætter

Publiceret 19-10-2017
Analyse

De danske bank- og realkreditkoncerners indtjening er forbedret i 1. halvår 2017 i forhold til samme periode i 2016, og sektoren opbygger fortsat kapital. Det viser regnskaberne for 1. halvår 2017.

Indtjeningen er styrket betydeligt i 1. halvår 2017. Over de senere år er sektorens indtjening steget i takt med, at den danske økonomi har genvundet sin styrke efter finanskrisen, og at bankerne har konsolideret sig. Det mindre fald i indtjeningen i 1. halvår 2016 skyldes bl.a. turbulens på de finansielle markeder, som førte til faldende indtægter på koncernernes egne beholdninger af værdipapirer.

”Når det går godt for den danske økonomi, så går det også godt for den finansielle sektor. Danskernes og virksomhedernes behov for finansielle produkter som fx realkreditlån, og finansiering helt generelt, stiger i takt med, at den danske økonomi fortsat styrkes efter finanskrisen. Den finansielle sektor har en vigtig rolle i forhold til at understøtte en sund udvikling i dansk økonomi. Det er en samfundsmæssig rolle, som vi er meget bevidste om”, siger Niels Arne Dam, cheføkonom i Finans Danmark.

Anm.: Overskud i 1. halvår i banker og realkreditinstitutter (koncernniveau).

Kilde: Halvårsrapporter, Danmarks Statistik og Finans Danmarks beregninger.

Hvor kommer sektorens indtjening fra?

Det er primært stigende indtægter fra kursreguleringer og fra andre virksomhedsområder i koncernen som fx leasing- og ejendomsaktiviteter (øvrige indtægter), der bidrager til bedringen af resultatet i 1. halvår 2017 sammenlignet med 1. halvår 2016. Dernæst bidrager renter og gebyrer, tilbageførsler af nedskrivninger og øgede handelsindtægter til indtjeningen. Øgede driftsomkostninger i sektoren reducerer indtjeningen i 1. halvår 2017 i forhold til 1. halvår 2016. Det skyldes øget aktivitet, men også stigende omkostninger i forbindelse med mere digitalisering og systemer til håndtering af nye lovkrav.

Anm.: Figuren viser, hvor meget hovedgrupperne af indtægter og udgifter bidrager til det stigende resultat efter skat fra 1. halvår 2016 til 1. halvår 2017. Skat er ikke medtaget i figuren. Renter og gebyrer er nettorenteindtægter og nettogebyrer inkl. bidragssatser. Øvrige indtægter består bl.a. af indtjening fra leasing- og ejendomsaktiviteter samt af kurs- og værdireguleringer.  Øvrige udgifter omfatter bl.a. nedskrivninger og afskrivninger på materielle og immaterielle aktiver.

Kilde: Halvårsrapporter og Finans Danmarks beregninger.

Stærk dansk økonomi betyder tilbageførsler af nedskrivninger på udlån

Sektorens nedskrivninger på udlån er faldet markant, efterhånden som dansk økonomi er kommet sig oven på finanskrisen. Tilbageførsler af tidligere nedskrivninger er nu større end nye nedskrivninger - det betyder, at nedskrivningerne i øjeblikket under ét bidrager positivt til sektorens indtjening. De endog meget lave nedskrivninger afspejler således de seneste års stærke fremgang i økonomien og kan ikke ventes at vare ved i længere tid.

”I 2016 kunne faldet i nedskrivninger tilskrives en generel bedring i kreditkvaliteten og i sikkerhederne bag udlånet som følge af stigende ejendomsværdier, der bl.a. førte til markant lavere nedskrivninger i ejendomsbranchen. Nu ser vi også faldende nedskrivninger på udlån til landbruget - og i nogle banker tilbageføres nedskrivninger på landbrugsengagementer. Vi glæder os over, at dansk landbrug er inde i en positiv udvikling og aktuelt har gode prognoser med højere afregningspriser, ligesom de nyder godt af tiltagene i Landbrugspakken”, siger Niels Arne Dam, cheføkonom i Finans Danmark.

Kilde: Halvårsrapporter og Finans Danmarks beregninger.

Opbygningen af kapital fortsætter

Fra 1. halvår 2016 til 1. halvår 2017 er kapitalprocenten i gennemsnit steget fra 17 pct. til 18 pct. Den tilsvarende procent for kapitalen af højeste kvalitet – den egentlige kernekapital – er steget fra 14 pct. til godt 15 pct.

”Der er tale om en reel forøgelse af kapitalen i sektoren, fordi de risikovægtede eksponeringer stort set ikke har ændret sig i perioden. Det er bl.a. den styrkede indtjening, der har gjort det muligt at opbygge disse kapitalreserver. Samtidig er kapitalkravene fra myndighedernes side blevet øget. Det gavner den finansielle stabilitet i Danmark, at sektoren er tilstrækkeligt robust til at kunne klare dårligere tider – men det kræver en solid indtjening at kunne tiltrække investorer, så kapitalen kan opbygges og fastholdes ”, siger Niels Arne Dam, cheføkonom i Finans Danmark.

Anm: Kapitalprocenterne beregnes som kapitalen i pct. af de risikovægtede eksponeringer. De viste kapitalprocenter er et simpelt gennemsnit for de 17 koncerner og store institutter, som indgår i analysen.

Kilde: Halvårsrapporter og Finans Danmarks beregninger.

Om analysen

Analysen omfatter bankkoncerner i Finanstilsynets gruppe 1 og 2, Nykredit Realkredit koncernen samt de største penge- og realkreditinstitutter, der ikke indgår i en koncern. Nordea Bank Danmark er ikke med i tallene, da der ikke offentliggøres særskilte regnskaber for aktiviteter i Danmark. 

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde