Høringssvar vedrørende samlelovforslag

Publiceret 12-12-2017
Høringssvar

Finanstilsynet har den 8. november 2017 sendt udkast til samlelovforslag vedrørende blandt andet hvidvask, nye typer alternative investeringsfonde og indførelse af en ny kategori af gældsforpligtelser i høring. Lovforslaget dækker en lang række emner og rummer en del positive ændringer.

Finans Danmark er meget tilfreds med muligheden for at etablere to nye typer af alternative investeringsfonde (AIF’er) under dansk lovgivning. Det vil være med til at sikre en mere lige konkurrence mellem branchen i Danmark og AIF’er fra andre europæiske lande. Ligeledes er det meget positivt, at der skabes nogle juridiske strukturer, som kan anvendes som platform for europæiske langsigtede investeringsfonde (ELTIF'er).

Af andre positive ændringer kan nævnes ændringen af grænsen for prospektpligt samt den førtidige implementering af BRRD artikel 108 om indførelse af en ny kategori af gældsforpligtelser, ligesom vi støtter den styrkede indsats på hvidvaskområdet.

Lovforslaget giver dog også anledning til en række konkrete bemærkninger og forslag til ændringer, som er beskrevet i detaljer i høringssvaret.

 

Høringssvar

Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om fi-nansiel virksomhed, hvidvaskloven, lov om forvaltere af alternative investerings-fonde m.v. og forskellige andre love

Høring

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, hvidvaskloven, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og forskellige andre love

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde