Kronik: Behøver kapitalskat at være en jungle?

Publiceret 14-04-2016
Blog

Hverken virksomheder, borgere eller Skat kan finde rundt i rodebutikken af regler og skatter

De danske regler for beskatning af kapitalgevinster hører til de mest komplicerede i verden. En kortfattet, men nogenlunde komplet, fremstilling af reglerne vil fylde omkring 30 A4-sider.

Investor skal i forvejen sætte sig ind i sine - ofte komplekse - investeringer, men samtidig skal danske investorer kende og forstå de skatteregler, der knytter sig til dem. Læg dertil, at skattereglerne ofte har afgørende betydning for, om investeringen overhovedet erinteressant. Så investorer spiller ofte med skattereglerne som blind makker. Og kan i værste fald ende med beskatning på 42 pct. af en avance, der ikke er realiseret.
 
De danske regler om beskatning af kapitalgevinster er opstået over en lang årrække og er et udtryk for et kludetæppe af politiske og administrative ændringer. Ofte fordi der skulle lukkes et "skattehul", der er opstået på baggrund af enkeltsager. Det er vigtigt, at man forsøger at forhindre åbenbar udnyttelse af skattereglerne, men det har haft den uheldige effekt, at reglerne over tid bliver meget komplekse.
 
Som eksempler på vores komplekse system kan nævnes: Der er forskellige regler for beskatning af aktier, investeringsforeningsbeviser, obligationer og finansielle kontrakter; der er også forskellige satser for samme investering. Tab og gevinster behandles forskelligt, og modregning af tab i gevinster er en jungle.
 
Det betyder alt i alt, at vi har et regelsæt, som er så omfattende, at både Skat, virksomheder og borgere har alvorlige problemer med at finde vej i reglerne. Det er et faktum, at Skat bruger langt hovedparten af kontrolressourcerne på personområdet til at rette fejl i personers avanceopgørelser. Samtidig bruger de investorer, der tør kaste sig ud i lovjunglen, masser af tid og udgifter til rådgivere, der gennemfører den samme øvelse.
 
Det er meningsløst, at investorer og Skat bruger uendelig tid på at fortolke lovgivningen og køre skattesager i det administrative og retlige system. Hertil kommer, at det komplicerede skattesystem giver en vilkårlig forskelsbehandling af forskellige former for opsparing.
 

Reglerne koster velstand

Større enkelhed i lovgivningen letter virksomheder og myndigheder for administrative byrder og frigør dyrebare ressourcer hos Skat til at sætte hårdere ind over for dem, som bevidst forsøger at snyde. Det er velkendt fra internationale undersøgelser, at de væsentligste skattemæssige faktorer er stabile og simple regler, når investeringer skal tiltrækkes. Det går forud for lave skattesatser. De ekstremt komplekse danske regler skaber altså forvridninger, der meget let kan føre til flytning af kapital til andre lande. 
 
Talrige danske analyser problematiserer kapitalbeskatningen i Danmark, f.eks. Produktivitetskommissionens rapport fra 2014, og senest har Peter Loft, tidligere departementschef i Skatteministeriet gennem 19 år, udtalt, at skattesystemet i Danmark er urimeligt uoverskueligt, og at det fører til dispositioner, der er samfundsøkonomisk uhensigtsmæssige og koster Danmark velstand.
 

Forenklinger giver mange fordele

Som optakt til de kommende skattepolitiske forhandlinger, hvor råderummet til skattelettelser er begrænset, er det oplagt at vurdere, hvilke fordele der kan opnås for dansk økonomi gennem forenklinger.
 
Dette understreges også af et kommissorium for erhvervsbeskatningsudvalget fra november 2015, hvoraf det fremgår, at udvalget skal komme med forslag til en mere
neutral og symmetrisk beskatning af investeringer og erhvervsdrivende. 
 
En oplagt begyndelse på en forenkling af skattesystemet er at beskatte aktie- og kapitalindkomst som én indkomsttype. Dette vil give større symmetri i beskatningen og dermed bidrage til, at kapitalen ledes derhen, hvor det samfundsøkonomiske
investeringsafkast er størst. Dette var også en af de centrale konklusioner i Produktivitetskommissionens rapport fra 2014.
 
Derudover foreslås, at progressionen i beskatningen af positiv kapitalindkomst afskaffes. Progressionen er skadelig for væksten, fordi den i kombination med f.eks. skattefrihed for gevinster på ejerboliger tilskynder personer med positiv nettoformue til at investere i ejerboliger frem for vækstfremmende erhvervsvirksomheder. Dette konkluderes også i Produktivitetskommissionens rapport fra 2014.
 
Endelig kan en yderligere forenkling og symmetri i skattesystemet opnås ved at skabe adgang til at fratrække tab på tværs af aktier, investeringsforeningsbeviser og obligationer.
 
I dag står en privatinvestor i den situation, at beskatningen af pensionsopsparing og afkast på fast ejendom er væsentligt lavere end beskatningen af aktieindkomst og kapitalindkomst. Det er ikke befordrende for at styrke aktiekulturen og udbuddet af risikovillig kapital i Danmark. Det er tid at forenkle kapitalgevinstbeskatningen for investors og for samfundets skyld.

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde