Høring over bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.

Publiceret 14-04-2016
Høringssvar

Tak for muligheden for at knytte bemærkninger til udkastet til ændringer i ledelsesbekendtgørelsen. I udkastet er der lagt op til ændringer som opfølgning på anbefalinger fra arbejdsgruppen om god selskabsledelse i SIFI’er og præciseringer på markedsrisikoområdet og vedrørende operationel risiko.

Til de foreslåede ændringer vedrørende funktionsadskillelse og det gælder særligt på markedsrisikoområdet har vi nogle bemærkninger, som er uddybet nedenfor. Vi har ikke bemærkninger til de øvrige foreslåede justeringer, herunder vedrørende risikostyringsfunktionen og it-området, som følger anbefalingerne fra arbejdsgruppen om god selskabsledelse i SIFI’er.

Afklaringer vedrørende krav til funktionsadskillelse

I § 11, stk. 1 er der udover en tilføjelse af forebyggelse af interessekonflikter foretaget en præcisering af kravet om funktionsadskillelse.

Vi forstår de foretagne præciseringer således, at der ikke er tale om en nogen materielle ændringer i forhold til gældende praksis, herunder at kravet om funktionsadskillelsen kun angår den direkte reference for hver kategori af medarbejdere til hver sin leder og ikke det næste ledelseslag.

Funktionsadskillelse på markedsrisikoområdet

Det fremgår af høringsnotatet, at ændringerne i bilag 2, nr. 8-12 er en præcisering af Finanstilsynets praksis for funktionsadskillelse på markedsrisikoområdet.

Vi kan ikke genkende, at gældende praksis stiller yderligere krav til funktionsadskillelse på markedsrisikoområdet end hvad der følger af § 11 i ledelsesbekendtgørelsen, herunder navnlig ikke noget krav om fuld funktionsadskillelse på direktionsniveau i SIFI’er, jf. bilag 2, nr. 10.

Dernæst ser vi ikke, at der er behov for at stillede skærpede krav til funktionsadskillelse vedrørende markedsrisiko. De nye krav til rapportering om markedsrisici mv. til direktion og bestyrelse i bilag 2, nr. 20-25 giver efter vores opfattelse den nødvendige indsigt i området.

Vi lægger derfor vægt på, at stramningerne vedrørende funktionsadskillelse på markedsrisikoområdet udgår.

Med kravet om funktionsadskillelse på direktionsniveau i SIFI’er stilles der de facto krav om flere direktører i SIFI-institutter. Hvis et sådan krav skal indføres, bør det kun indføres med hjemmel direkte i lov om finansiel virksomhed og ikke indirekte i bilag 2, nr. 10 i ledelsesbekendtgørelsen. Det bemærkes, at krav om funktionsadskillelse på direktionsniveau generelt forekommer på kant med princippet om, at det er bestyrelsen, der fører tilsyn med direktionen.

Fastholdes et krav om fuld funktionsadskillelse i SIFI’er i bilag 2, nr. 10, er der behov for at supplere med, at kravet kan fraviges ved opfyldelse af kompenserende foranstaltninger. Dvs. en tilsvarende adgang som på kreditrisikoområdet, jf. bilag 1, nr. 9 og 10.

I øvrigt har vi bemærket, at der anvendes forskellige sproglige nuancer omkring funktionsadskillelse. Der tales om henholdsvis betryggende funktionsadskillelse og fuld funktionsadskillelse. Da vi går ud fra, at kravet til adskillelse er det samme og følger, hvad der anført i § 11, stk. 2, finder vi det uhensigtsmæssigt med den forskellige sprogbrug.

Vi ser frem til at modtage en tilbagemelding fra jer på vores kommentarer, ligesom vi også gerne deltager i et møde med henblik på en uddybning.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde