Godt forslag til ændring af tinglysningsloven m.v.

Publiceret 20-09-2016
Høringssvar

Vi takker for muligheden for at kommentere udkast til ændring af tinglysningsloven, realkreditloven m.v.

Digital infrastruktur er afgørende for tilstrækkelig mobil- og bredbåndsdækning i hele landet. Med forslaget bliver der sikkerhed for, at et tinglyst pantebrev i en fast ejendom, hvis drift forudsætter, at to eller flere af virksomhedens faste ejendomme er forbundet, også omfatter det driftsmateriel, der forbinder virksomhedens ejendomme. Sådant driftsmateriel er både en forudsætning for virksomhedens samlede drift og repræsenterer en væsentlig økonomisk værdi.

Forslaget betyder, at realkreditinstitutterne får mulighed for at finansiere den digitale infrastruktur med klarhed over pantets omfang, og vi vil gerne benytte lejligheden til at rose udformningen af forslaget.

Forslaget giver kun anledning til en enkelt konkret bemærkning vedrørende ejendomskategorien.

På side 68 til § 3, nr. 1 i lovforslaget står der, at ejendomme som vandværker, rensningsanlæg og ejendomme til brug for energiforsyning, og som ikke er omfattet af § 10 i ejendomskategoribekendtgørelsen, hører til ejendomskategorien industri- og håndværksejendomme, jf. § 5, stk. 3, nr. 3 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Ejendomme ejet af en energi- eller vandforsyningsvirksomhed, jf. tinglysningslovens § 37 a kan således i forhold til realkreditbelåning og værdiansættelse til brug for belåningen være omfattet af kategorien industri- og håndværksejendomme eller af kategorien ejendomme til brug for energiforsyningsvirksomhed.

Vi går ud fra, at denne bemærkning ikke ændrer på, at denne type ejendomme efter omstændighederne tillige kan værdiansættes efter § 22 om specielle ejendomstyper i SDO-værdiansættelsesbekendtgørelsen.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde