Forslag til lov om markedsføring

Publiceret 24-08-2016
Høringssvar

Som det blev anført under udvalgets arbejde, så mener vi, at det er uhensigtsmæssigt at artikel 11 i boligkreditdirektivet implementeres to gange i dansk lovgivning. Boligkreditdirektivet er gennemført i dansk ret i bekendtgørelse om god skik for boligkredit. Hvis direktivet gennemføres to steder, er der risiko for, at der senere kan ske en ændring et af stederne, eller at fortolkningen af reglerne bliver forskellig. Dermed bliver det sværere for finansielle virksomheder at efterleve reglerne. Så ud fra en retssikkerhedsmæssig betragtning finder vi det betænkeligt, at der er to tilsynsmyndigheder på det finansielle område, herunder med den virkning at to offentlige tilsynsmyndigheder med kompetence inden for samme regelsæt har mulighed for at forfølge den samme sag flere gange.

Det skyldes blandt andet, at Forbrugerombudsmanden deltager i Finanstilsynets bestyrelsesmøder, men hvor Forbrugerombudsmanden fortsat har mulighed for at politianmelde en virksomhed i tilfælde, hvor Finanstilsynets bestyrelse ikke har fundet det nødvendigt. Siden lovændringen i 2013 har Finanstilsynet fået en selvstændig bestyrelse uden deltagelse af de finansielle organisationer og med deltagelse af Forbrugerombudsmanden. Derfor mener vi ikke, at Forbrugerombudsmanden skal tage sager op, som Finanstilsynets bestyrelse har besluttet at afslutte.

Vi har forståelse for Forbrugerombudsmandens ønske om fortsat at have kompetence til at tage sager op på det finansielle område, men det kunne løses på andre måder.

Derfor mener vi fortsat, at reglerne for markedsføring af boligkreditaftaler skal fremgå af bekendtgørelse om god skik for boligkredit.

Vi ser med tilfredshed, at det af bemærkningerne til § 1 fremgår, at

"Hvis en virksomhed har indrettet sig i henhold til en tilkendegivelse fra en specialmyndighed, f.eks. Finanstilsynet, om en bestemt retstilstand, vil Forbrugerombudsmanden anse virksomheden for at være i god tro. I sådanne tilfælde vil Forbrugerombudsmanden af retssikkerhedsmæssige årsager ikke strafforfølge virksomheden for handlinger, som virksomheden har foretaget i tillid til tilkendegivelsen."

§ 18, stk. 1, nr. 6, 7 og 8 - Relevante oplysninger

Det fremgår, at der skal oplyses om løbetiden, ydelsernes størrelse og det samlede beløb, hvor det er relevant . Det fremgår imidlertid ikke, hvornår det ikke vil være relevant at give disse oplysninger. Der er behov for en præcisering af, om der er tilfælde, hvor det ikke vil være relevant at oplyse.

§ 18, stk. 2 - Standardoplysninger

Det er et krav i udkastet, at standardoplysningerne i stk. 1. skal vises ved hjælp af et repræsentativt eksempel med anvendelse af de af erhvervs- og vækstministerens fastsatte standardforudsætninger. Af bemærkningerne fremgår det, at det er de forudsætninger, der fremgår af bilag 3 til bekendtgørelsen om god skik.

Det giver ikke mening at kræve, at markedsføring altid skal foregå med udgangspunkt i de forudsætninger, der fremgår af dette bilag. Forudsætningerne er inspireret af de forudsætninger, der fremgår af bekendtgørelse om information til forbrugere om priser mv. i pengeinstitutter. I denne bekendtgørelsen skal forudsætningerne imidlertid kun benyttes i forbindelse med de oplysninger, der skal gives i henhold til §§ 3-7 og som skal gives i pengeinstituttets forretningslokale ved skiltning eller på anden tilsvarende tydelig måde samt på instituttets eventuelle hjemmeside.

I samme bekendtgørelse er der også krav til de oplysninger, der skal gives i markedsføringsmateriale. Disse krav indeholder imidlertid ikke krav om brug af standardforudsætningerne.

Det er meget uhensigtsmæssigt, hvis man ved markedsføring af fx et realkreditlån, hvor man vil markedsføre muligheden for at få et billigt lån til køb af en lille bil skal anvende standardforudsætningen, at der er tale om et lån på 500.000 kr. med en løbetid på 30 år, når det relevante lån ville være et lån på 150.000 kr. med en løbetid på 10 år. Lige så vel som det vil være uhensigtsmæssigt, hvis der er tale om markedsføring af muligheden for at købe en villa i hovedstadsområdet.

Hvis de beregnere etc. som institutterne stiller til rådighed for forbrugerne på deres hjemmesider betragtes som markedsføring, bør de oplysninger, der skal gives i henhold til § 18, være beregnet på baggrund af de tal, som kunden beregner på, og ikke på baggrund af standardforudsætninger. 

Standardforudsætningerne giver kun mening, når man taler om almindelige prisoplysninger i forretningslokalet eller på hjemmesiden, men ikke ved almindelig markedsføring.

Det må være det enkelte institut, der afgør, hvor store lån de vil reklamere for og med hvilken løbetid, men de standardoplysninger, der kræves i stk. 1, skal selvfølgelig anføres.     

§ 18, stk. 2 - Placering på fremtrædende plads

Forbrugerombudsmanden sendte den 8. oktober 2015 en vejledning til § 14a i markedsføringsloven i høring. I den forbindelse gjorde vi opmærksom på, at kravet om, at oplysninger skal gives "på en fremtrædende plads", kan være vanskeligt at forene med den teknologiske udvikling. I vejledningen er der lagt op til, at:

"Ved markedsføring på hjemmesider vil kravet om ”fremtrædende måde” ikke være opfyldt, hvis forbrugeren skal foretage sig noget aktivt for at finde og se standardoplysningerne. Kravet er derfor ikke opfyldt, hvis oplysningerne står i et link (”et klik væk”). Kravet er heller ikke opfyldt, hvis forbrugeren fx skal scrolle ned eller køre curseren henover et tal eller scrolle ned nederst på siden efter en række andre informationer for at få øje på standardoplysningerne."

Vi gør fortsat opmærksom på, at kravet om, at alting skal ligge på første side, ikke er konformt med den digitale udvikling. Det er heller ikke overskueligt for låntagerne. Forbrugerne tilgår institutternes hjemmesider og markedsføringsmateriale via smartphone, tablet og pc, og de forskellige enheder har forskellige skærmstørrelser. Desuden kan den opsætning, som forbrugeren benytter have betydning for det viste billede.

Derfor vil det i flere tilfælde være i forbrugerens interesse at få vist flere skærmbilleder med færre informationer på hver end et samlet billede.

Det bør være mere afgørende, om oplysningerne på hjemmesiden er åbenbar end om alle oplysninger ligger forrest.

Vi uddyber naturligvis gerne, hvis der er spørgsmål til vores bemærkninger.

 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde