Fælles høringsvar fra Realkreditrådet, Realkreditforeningen og Finansrådet til lovforsalget om effektivisering af ejendomsregistrering og – forvaltning mv.

Publiceret 15-08-2016
Høringssvar

Realkreditforeningen, Realkreditrådet og Finansrådet er positive over for lovforslaget, som vil forstærke Danmarks digitale infrastruktur.

Grunddataprogrammet og lovforslaget vil afstedkomme forbedrede muligheder for den finansielle sektor, når grunddataprogrammet er færdigimplementeret.
 
I forhold til lovforslaget er det væsentligt at fremhæve, at
  
• der indføres en sammenhængende datamodel for offentlige ejendomsdata
• der indføres en entydig ejendomsnøgle på tværs af de offentlige myndigheder
• der indføres entydig fordeling af ansvaret for vedligeholdelse af de forskellige ejendomsdatatyper.
 
Disse tre forhold muliggør hver for sig og tilsammen en øget datakvalitet i de offentlige ejendomsdata til gavn for alle anvendere.
 
Den finansielle sektor, er blandt de største private anvendere af offentlige grunddata. Ejendomsdata anvendes typisk i hel- eller halvautomatiserede processer til såvel rådgivere som kunders selvbetjening og er således en integreret del af mange af sektorens it-systemer. Ejendomsdata anvendes desuden til rapportering til offentlige myndigheder og ratingbureauer samt som grundlag for vurderingsmodeller og kapitalbinding.
 
For den finansielle sektor medfører omlægningen af de offentlige ejendomsdata en betydelig opgave med at tilpasse og omlægge eksisterende systemer. I høringssvaret er derfor anført en række forhold, som vi finder væsentlige at tilgodese i arbejdet med at etablere de nye ejendomsdata.

Høringssvar

Høringssvar vedrørende lovforslag om effektivisering af ejendomsregistrering og -forvaltning mv. af den 1. juli 2016 (Forslag til lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om Geodatastyrelsen, lov om tinglysning og forskellige andre love)

Høring

Forslag til Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om Geodatastyrelsen, lov om tinglysning og forskellige andre love

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde