Call for evidence: EU regulatory framework for financial services

Publiceret 29-01-2016
Høringssvar

​On 30 September 2015, the European Commission requested input from the financial sector on the overall financial legislation under the title “Call for evidence: EU regulatory framework for financial services”.

The Danish Bankers Association and the Danish Securities Dealers Association have lodged a joint consultation response with particular focus on three aspects: market liquidity, consistency in financial legislation and Level 2 regulation.
 
The main points in our response are as follows:
 

Market liquidity

High liquidity is an important prerequisite for stabile and effective financial markets. If liquidity in the financial markets worsens, it will ultimately affect economic growth possibilities in society. After the financial crisis, the financial sector needed to be capitalised better. This was done by, amongst other things, increasing capital and liquidity requirements, which was necessary and sensible, and is an initiative that we fully support.  But a secondary consequence of the new requirements for increased capitalisation is that it has become more expensive for banks to play the role of the middleman for dealers in financial markets. Due to the increased costs, banks have reduced their trading activities, which could curb liquidity in the markets and thereby inhibit efficiency.
 
We do not wish to see the new capital requirements for banks rolled back, but it is important to look at how the tougher requirements affect the liquidity in financial markets overall. In connection with the European Commission’s call for evidence, it is clear that we must investigate possibilities for finding a better balance between financial stability and high liquidity in financial markets.
 

Consistency in financial legislation

The financial legislation that has been adopted since the financial crisis is extensive and complex. It is therefore important to have an eye for how new rules fit and interact with existing regulations when legislative authorities work with new financial legislation at an EU and a national level. A piece of legislation cannot be assessed in isolation, but must be seen as part of the overall regulation of the financial sector. Clear-cut and transparent rules in the financial field are needed, and that requires a more holistic approach to EU legislation.
We believe that Commissioner Hill’s Capital Markets Union (CMU) and the EU agenda on better regulation can contribute to ensuring this in the future.
 

Level 2 regulation

When we talk about EU regulation of the financial sector, legislation at the highest level – regulations and directives – is often highlighted. It is natural that the focus is on these main legislative acts.
However, it is also important that the process surrounding the more technical regulation at the level under directives and regulations – the so-called secondary legislative acts, in other words, level 2 regulation – becomes more transparent. Just like orders in Denmark, the secondary legislative acts from the EU are significant for the practical effect of regulation for companies and consumers. However, it is difficult to comprehend what is on the way, in terms of EU legislation in the form of secondary legislative acts, and stakeholders, who are affected by the legislation, are only involved to a limited extent. 
 
Therefore, more openness and dialogue is needed when the European Banking Authority (EBA) and the European Securities and Markets Authority (ESMA) draw up secondary legislative acts in the financial area. This would put banks in a better position to adapt to the new rules in good time and it would also be possible to highlight potential unforeseen consequences at an earlier stage.
__________________________________________________

 
Danish version:

EU-Kommissionen har 30. september 2015 under titlen ’Call for evidence: EU regulatory framework for financial services’ bedt den finansielle sektor om input til om den samlede finansielle lovgivning.

Finansrådet og Børsmæglerforeningen har indgivet fælles høringssvar med særligt fokus på især tre forhold:  Markedslikviditet, sammenhæng i lovgivning og endelig 
Level 2-regulering. Hovedpunkterne i vores svar er som følger:

Markedslikviditet

Høj likviditet er en vigtig forudsætning for stabile og effektive finansielle markeder. Hvis likviditeten på de finansielle markedet bliver dårligere, så påvirker det i sidste ende de økonomiske vækstmuligheder i samfundet.  Efter finanskrisen var der behov for at polstre den finansielle sektor bedre. Det gjorde man blandt andet ved at stille større kapital- og likviditetskrav, hvilket var nødvendigt og fornuftigt og er tiltag, som vi bakker fuldt op om.
Men en afledt konsekvens af de forskellige nye krav til den øgede polstring er imidlertid, at det er blevet dyrere for bankerne at agere mellemmænd for handler på de finansielle markeder. Pga. de øgede omkostninger har bankerne reduceret deres handelsaktiviteter, hvilket kan dæmpe likviditeten i markedet, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. 
 
Vi ønsker ikke, at de nye krav til bankernes polstring skal rulles tilbage, men det er vigtigt at kigge på, hvordan de skærpede  krav samlet påvirker likviditeten på de finansielle markedet. I forbindelse med EU-Kommissionens eftersyn er det således oplagt at undersøge muligheder for at finde en bedre balance mellem finansiel stabilitet og målet om høj likviditet på de finansielle markeder.  
 

Sammenhæng i lovgivningen

Den finansielle lovgivning, der er vedtaget siden finanskrisen, er omfangsrig og kompleks. Når lovgivende myndigheder arbejder med ny finansiel lovgivning i EU og nationalt, er det derfor vigtigt at have for øje, hvordan de nye regler passer ind i og spiller sammen med den eksisterende regulering. Hvert enkelt stykke lovgivning kan ikke vurderes isoleret, men må ses som en del af den samlede regulering af den finansielle sektor.
Der er behov for entydige og gennemskuelige regler på det finansielle område, og det kræver en mere holistisk tilgang til EU-lovgivningen.
 
Vi tror, at kommissær Hills kapitalmarkedsunion (CMU) og EU-dagsordenen om ’better regulation’ kan være med til at sikre dette fremadrettet. 
 

Level 2-regulering

Når vi taler om EU-regulering af den finansielle sektor, er fokus ofte på lovgivning på det højeste niveau – forordninger og direktiver. Det er naturligt, at fokus er på disse ’hovedlove’.
Det er imidlertid også vigtigt, at processen omkring den mere tekniske regulering på niveauet under direktiver og forordninger – de såkaldte sekundære retsakter, altså Level 2-regulering -  bliver mere gennemsigtig. Ligesom med bekendtgørelser i Danmark har de sekundære retsakter fra EU stor betydning for, hvordan reguleringen i praksis kommer til at påvirke virksomheder og forbrugere. I dag er det dog svært at gennemskue, hvad der er på vej af EU-lovgivning i form af sekundære retsakter, og de interessenter, som lovgivningen vedrører, bliver kun inddraget i begrænset omfang.
 
Derfor er der behov for mere åbenhed og dialog, når eksempelvis Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) og Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) laver sekundære retsakter på det finansielle område. Det vil gøre bankerne bedre i stand til at indrette sig til nye regler i god tid og vil også give mulighed for at påpege eventuelle uforudsete konsekvenser på et tidligere tidspunkt.  

Høringssvar

Response to the European Commission call for evidence: EU regulatory framework for financial services

Høring

Lorem ipsum dolor sit ametonsectetur adipiscing elit

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde