Ændring af værdiansættelsesbekendtgørelserne

samt ny vejledning om værdiansættelse af fast ejendom til markedsværdi

Publiceret 02-05-2016
Høringssvar

Finansrådet, Realkreditrådet og Realkreditforeningen (organisationerne) takker for muligheden for at kommentere på de fremsendte udkast til ændring af værdiansættelsesbekendtgørelserne samt udkastet til ny vejledning om værdiansættelse af fast ejendom til markedsværdi.

 

Ad de to værdiansættelsesbekendtgørelser

Begrundelsen for de foreslåede ændringer samt udarbejdelsen af den nye vejledning er et ønske om at fjerne risikoen for misforståelse af reglerne. Med henblik på at skabe generel klarhed om fortolkningen kan organisationerne støtte de foreslåede ændringer.

Det er dog vigtigt, at det også fremover tydeligt fremgår, at det er markedsværdien, der er afgørende i forbindelse med vurderingen af fast ejendom. Derfor bør ordet ”markedsværdi” i parentes blive stående i de to bekendtgørelser, således at det fortsat fremgår eksplicit af retsgrundlaget, at det er markedsværdien, der skal fastsættes. Institutterne vil således fremover fastholde de grundige og fornuftige ejendomsvurderinger, de allerede i dag foretager.

Ad udkastet til vejledning

Det forekommer hensigtsmæssigt at supplere bekendtgørelsesændringerne med en vejledning om, hvordan institutterne skal værdiansætte fast ejendom til markedsværdi.

I relation til afsnittet om markedsværdi, skal organisationerne anføre, at da begge værdiansættelsesbekendtgørelser i deres respektive § 2, stk. 1, indeholder en detaljeret definition af den aktuelle handelsværdi (markedsværdi), ser vi gerne en præcisering af, at der ikke er påtænkt ændringer i forhold til denne definition, når der nu med henvisning til eksterne standarder fastsættes en lidt anderledes definition af markedsværdi i vejledningen.

For så vidt angår afsnittet om referencer, skal det anføres, at uagtet at kravet om referencer tager udgangspunkt i ejerboligsegmentet og dermed ikke er anvendeligt på fx meget særegne erhvervsejendomme, hvor referencer ikke er mulige at fremskaffe, anser vi det for problematisk, at der generelt stilles krav om referencer i ejerboligsituationer, når ejendommen er handlet i fri handel mellem uafhængige parter, da netop disse handler er det bedste udtryk for en markedsværdi.

Vi foreslår derfor, at sidste sætning i pkt. 8 fjernes. Alternativt bør der tilføjes ordene ”hvor det er relevant” som afslutning på sætningen.

Organisationerne står naturligvis til rådighed, såfremt der måtte være behov for en uddybning af ovenstående bemærkninger.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde