Unødige administrative byrder kan undgås

Publiceret 12-08-2015
Høringssvar

Høring i forbindelse med bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen af den 9. juli 2015.

 

Vi har den 9. juli 2015 modtaget udkast til ændring af bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i høring, som vi takker for muligheden for at kommentere.

Vi har ikke som sådan bemærkninger til denne høring, men vi vil gerne benytte lejligheden til at knytte nogle bemærkninger til de mulige konsekvenser af et lovforslag, som blev vedtaget i den seneste folketingssamling. Det drejer sig om lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber og lejeloven, der blev vedtaget den 11. december 2014. Ændringen medførte, at det nu er obligatorisk for andelsboligforeninger at være CVR-registrerede, jf. § 3b. Det er meget positivt, fordi CVR-nummeret sikrer en entydig identifikation af den enkelte andelsboligforening.

I vores høringssvar gjorde vi opmærksom på, at der kan være andelsboligforeninger, som har haft flere CVR-numre. Såkaldt dobbeltregistrering. Derved kan f.eks. registreringen i tingbogen over fast ejendom være sket med et andet CVR-nummer, end det som andelsboligforeningen anvender i dag, idet det tidligere CVR-nummer måske var slettet på grund af manglende fornyelse. Det får panthaverne ikke besked om. Derfor lagde vi vægt på, at gennemførelsen skulle kunne håndtere, at:

  1. andelsboligforeningerne ikke skal have nye CVR-numre, hvis de har et i forvejen, som i stedet kan fornyes, 
  2. panthaverne bliver gjort opmærksomme på, hvis der alligevel sker en ændring af CVR-numret.

Siden har vi fået oplyst, at andelsboligforeningerne ikke kan videreføre allerede eksisterende CVR-numre, fordi omregistreringen fra frivillig forening til andelsboligforening skal ske via Erhvervsstyrelsens selvbetjeningsløsning. Da systemet ikke kan sikre den overgang, må andelsboligforeningerne i stedet få et nyt CVR-nummer. Det er ikke acceptabelt. For det betyder, at andelsboligforeningerne, de finansielle virksomheder, SKAT, ministerierne og andre manuelt skal ændre på oplysningerne i deres systemer.

Andelsboligforeningen vil skulle igennem en større proces for at dokumentere, at der er tale om den samme forening med et nyt CVR-nummer. Institutterne skal i den forbindelse afklare, om der er tale om et debitorskifte, dvs. en ny juridisk person, der overtager ejendommen og realkreditlånet. Desuden skal ændringen registreres i tingbogen for fast ejendom, før der kan optages nye lån eller ske konvertering af eksisterende lån.

Derfor vil det betyde væsentlige omkostninger for alle involverede parter, hvis der ikke kommer en mulighed for at videreføre CVR-nummeret for de andelsboligforeninger, der har et eksisterende CVR-nummer. Der er tale om unødige administrative byrder for alle involverede parter - omkostninger der kan undgås, hvis overgangen håndteres ordentligt. 

Endelig skal det anføres, at en forlænget ekspeditionstid i Erhvervsstyrelsen kan forsinke sagsekspeditionen for realkreditinstitutterne.

Vi vil på det kraftigste opfordre Erhvervsstyrelsen til at lette overgangen for alle parter - såvel offentlige som private.

 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde