SKATs retningslinjer for tilbagebetaling af beløb opkrævet i strid med EU-retten

Publiceret 01-07-2015
Høringssvar

SKAT har 8. juni 2015 sendt retningslinjer for tilbagebetaling af beløb opkrævet i strid med EU-retten i høring.

Vestre Landsret afsagde den 3. april 2013 dom i en sag om tilbagebetaling af smøre- og hydraulikolieafgift, som staten havde opkrævet i strid med EU-retten. Landsretten havde forelagt spørgsmålet for EU-Domstolen, som den 20. oktober 2011 afsagde dom i sag C-94/10, Danfoss og Sauer-Danfoss. Vestre Landsret kom frem til, at virksomheder - der ikke som leverandør havde indbetalt afgiften til staten, men befandt sig i en omsætningskædes 2. og 3. led - havde et direkte tilbagebetalingskrav mod Skatteministeriet. 
 
SKAT har på baggrund af Vestre Landsrets og EU-Domstolens domme udsendt et udkast til styresignal, hvor SKATs vurdering af muligheden for tilbagebetaling af beløb opkrævet i strid med EU-retten fremgår. SKAT har også i udkast til styresignal vedrørende genoptagelse som følge af EU-Domstolens dom i sag C-464/12, ATP PensionService behandlet problemstillingen.
 
Det er Finansrådets vurdering, at de foreslåede retningslinjer i styresignalerne ikke udligner den økonomiske byrde, som afgiften med urette har påført de belastede virksomheder.
Ligeledes fastlægger styresignalerne ikke en klar retstilstand på området og giver hverken den enkelte sagsbehandler hos SKAT eller virksomhederne reel mulighed for at foretage en saglig vurdering af tilbagesøgningskravet. Endeligt medfører de foreslåede retningslinjer, at virksomhederne bliver pålagt yderligere administrative byrder. Finansrådet vurderer herudover, at danske aftagere af danske indkøb stilles ringere end danske aftagere af udenlandske indkøb ved tilbagebetalingsproceduren.
 
På den baggrund anbefaler Finansrådet, at SKAT indkalder til møde med henblik på at drøfte sagen, idet Finansrådet anser retningslinjerne i udkastene for uhensigtsmæssige. Er det ikke muligt at komme uden om disse uhensigtsmæssigheder, kan det blandt andet på den baggrund være relevant at lovgive på området.

Høringssvar

Høringssvar vedrørende SKATs retningslinjer for tilbagebetaling af beløb opkrævet i strid med EU-retten - udkast til styresignal, og høringssvar til dele af udkast til styresignal vedrørende Genoptagelse – Forvaltning af investeringsforeninger – Ydelser til pensionskasser – EU-Domstolens dom i sag C-464/12, ATP PensionService

Høring

SKATs retningslinjer for tilbagebetaling af beløb opkrævet i strid med EU-retten - udkast til styresignalFå opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde