Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til modernisering af kvægstalde

Publiceret 06-03-2015
Høringssvar

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har sendt ovennævnte bekendtgørelsesudkast i høring med anmodning om bemærkninger senest 6. marts 2015.

Finansrådet, Realkreditforeningen og Realkreditrådet bemærker følgende:

Det hilses velkomment, at der åbnes for tilskud til modernisering af kvægbedrifternes staldanlæg. I betragtning af, at der indføres nye krav til staldanlæggene på et tidspunkt hvor erhvervet er trængt, og hvor adgangen til finansiering kan være anstrengt, er denne tilskudsordning selvsagt en velkommen opmuntring til kvægerhvervet.

Vi bemærker, at der lægges op til en ordning som adskiller sig noget fra den hidtidige måde at tildele tilskud på. Forskellen ligger fortrinsvis i, at der nu alene kan søges tilskud, hvis den øvrige finansiering er på plads og kan dokumenteres sammen med ansøgning om tilskud. Det er meget tænkeligt at denne fremgangsmåde i virkeligheden er mere hensigtsmæssig end den hidtidige, idet der i andre ordninger er set tilfælde, hvor projekter, der rent faktisk havde opnået tilskud, så alligevel ikke blev gennemført på grund af manglende finansiering, hvilket ikke er en hensigtsmæssig eller effektiv anvendelse af tilskudsmidlerne.

I udgangspunktet ser vi således positivt på denne model, men opfordrer til at der evalueres på forløbet efter at tilskudsperioden er afsluttet og det er muligt at gøre status.

Vi kan ligeledes tilslutte os at alle ansøgninger inden for fristen tages i betragtning, sådan at projektet, og ikke ansøgningstidspunktet, bliver bestemmende for om tilskud kan opnås.

Dertil er der behov for at afklare, om denne tilskudsordning påvirker andre muligheder for at søge og opnå tilskud. Det omtales ganske vist i § 13, men så vidt ses er det alene kombinationer, der understøtter støtteberettigede aktiviteter i henhold til den foreliggende bekendtgørelse.

Af mere konkret karakter hæfter vi os ved, at ansøger skal have finansieringen i henhold til § 10, stk. 1, nr. 10 på plads i form af ”en finansieringsplan, som er krediteret af sit låneinstitut”. Det nye i konstruktionen er omtalt ovenfor, og kan som nævnt være hensigtsmæssig. Såfremt der med denne formulering imidlertid menes, at der skal foreligge et egentligt lånetilsagn i form af et bindende lånetilbud bør det overvejes, om dette er nødvendigt.

Problemet for de finansielle virksomheder som hhv. banker og realkreditinstitutter er, at et bindende tilsagn i form af et lånetilbud vil være kapitalbelastende for afgiveren fra tidspunktet, hvor tilbuddet afgives og bogføres, og indtil det enten anvendes eller udløber. I det omfang projekterne ikke opnår tilskud vil de for manges vedkommende ikke blive gennemført, og lånerammen dermed ikke blive anvendt. Kapitalbelastningen tjener dermed ikke noget formål. Spørgsmålet er, om der i stedet kan anvendes en form for hensigtserklæring, som ikke binder kapital i perioden fra ansøgning og til det efter 19. maj 2015 er afklaret, om der kan opnås tilskud til projektet.

Vi noterer os endelig, at tilsagnet om støtte iht. §18 kan overdrages med alle rettigheder til en eventuel ny ejer af den ejendom, hvortil tilskud er bevilget, under forudsætning af efterlevelse af de oprindelige forpligtelser i henhold til støttetilsagnet. Det finder vi hensigtsmæssigt.

Det er dog værd at bemærke, at § 3 indskrænker tilsagnshaver på en måde, der medfører, at et tilsagn ikke kan overføres til f.eks. panthaver i forbindelse med overtagelse af en ejendom på tvangsauktion som ufyldestgjort panthaver. Hvis det sker, kan moderniseringen ikke færdiggøres mod udbetaling af tilskuddet.

I samme forbindelse mener vi desuden, at det vil være hensigtsmæssigt for formålet med ordningen, dersom tilskuddet kan transporteres til banken som sikkerhed for en eventuel mellemfinansiering af tilskuddet.

***

Samlet set håber vi at denne tilskudsordning kommer godt fra start, og ser frem til at ansøgningsprocessen kommer i gang.

Download høringssvaret her.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde