Høring over bekendtgørelse om refinansiering af rentetilpasningslån

Publiceret 07-05-2015
Høringssvar

 

Tak for muligheden for at give bemærkninger til udkast til ændret bekendtgørelse om refinansiering af rentetilpasningslån. Vores specifikke bemærkninger til de enkelte bestemmelser følger nedenfor.

§ 1 – P-lån, profilskifte og kompenserende refinansiering bør fortsat undtages
Med den gældende bekendtgørelse er P-lån, profilskifte og ”udstedelse af kompenserende funding ”(udstedelse som af tekniske årsager kan være nødvendig for skabe balance mellem lån og obligationer mellem 2 refinansieringstidspunkter) undtaget fra rentetriggeren, jf. § 1, stk. 2 og 3.

Vi lægger vægt på, at de eksplicitte undtagelser fastholdes i den nye bekendtgørelse. De bevæggrunde og hensyn, som ligger til grund for de nuværende undtagelser, er fortsat til stede. Konkret kan undtagelsen gennemføres ved at genindsætte § 1, stk. 2 og 3 med en henvisning til den nye § 5 i bekendtgørelsen.

§ 5, stk. 1
Vi har med tilfredshed noteret, at kravet til opsplitning af salg alene gælder de fastforrentede obligationer, jf. tilkendegivelsen herom i bemærkninger til den i april vedtagne ændring af refinansieringsloven.

Vi vil foreslå, at ” udestående volumen ” justeres til ” salgsvolumen ”. Dermed præciseres, at der fokuseres på volumen af nye obligationer og ikke tillige allerede udstedte obligationer, når det skal vurderes, om salget kan ske som ét samlet salg.

§ 5, stk. 2
Vi ser behov for præcisering af anvendelsesområdet for stk. 2. og en justering af kravet til, hvor mange dage salget som minimum skal foregå over.

Anvendelsesområdet for stk. 2 bør være, når der er stillet krav om opsplitning i flere salg efter § 5, stk. 1. Dernæst bør det være tilstrækkeligt, at der skal ske opsplitning i salg over minimum 2 dage og ikke minimum 3 dage, hvilket der stilles krav om i formuleringen ”under 50 pct.”. Med den lavere volumen over 3 dage (fremfor 2 dage) risikerer man en mindre investorinteresse, som giver dårligere priser. Det er unødvendigt i forhold til det, som man gerne vil opnå med opsplitningen.

Konkret vil vi foreslå, at ordlyden af stk. 2 er:

”Stk. 2. Når der sker opsplitning af salg efter stk. 1, skal realkreditinstituttet tilrettelægge dets obligationssalg, så der alene kan ske en rentestigning på mere end 5 procentpoint til og med 50 pct. af salgsvolumen i en given fondskode.”

§ 5, stk. 3
Vi vil foreslå, at Finanstilsynet også kan dispensere efter stk. 2 (og ikke kun stk. 1), hvis det er påkrævet for at gennemføre refinansieringen. Stk. 1 og stk. 2 reelt er forbundet med hinanden.

Vi ser frem til en indarbejdelse af de foreslåede ændringer i bekendtgørelsen, inden den udstedes. Vi deltager også gerne i et møde, hvor vi kan uddybe bemærkningerne.

Download høringssvaret her 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde