Her ved de mindst om privatøkonomi

Publiceret 01-03-2015
Nyhed

Halvdelen af danske unge mellem 15-24 år har svært ved at forstå privatøkonomi. Værst står det til i Region Sjælland. Kombineret med en høj gæld gør det de unge økonomisk sårbare.

Finansrådet har i en ny spørgeskemaundersøgelse testet danskernes finansielle forståelse og adfærd, og resultaterne viser, at unge danskere mellem 15-24 år har store problemer med at forstå og anvende selv de mest basale privatøkonomiske begreber såsom rentesregning og låneudgifter. 
 
På landsplan er det hver anden ung, som udviser dårlig finansiel forståelse. De geografiske forskelle er ikke store nok til at være statistisk signifikante, de skal derfor tolkes med forsigtighed. Men testresultaterne giver alligevel en indikation af, at flere unge i Region Sjælland har ringe finansiel viden. 
 
Hele 63 pct. af respondenterne mellem 15-24 år i Region Sjælland udviser dårlig finansiel forståelse og kan ikke svare korrekt på 6 eller flere spørgsmål i testen. 
 
Mindst ringe står det til i Region Nordjylland, hvor ”kun” 42 pct. har problemer med at forstå privatøkonomi. 
 
 
Figur 1. Unge danskere med dårlig finansiel forståelse fordelt på regioner
 
Kilde: A&B Analyse for Finansrådet.
Anm.: Ovenstående er baseret på en spørgeskemaundersøgelse af 3.704 respondenter. God finansiel forståelse følger OECD’s definition og karakteriseres ved 6 eller flere korrekte svar, mens 5 eller derunder kategoriserer personen som havende dårlig finansiel forståelse. De regionale forskelle er ikke statistisk signifikante.
 

Flere gældssatte unge i København

Beregninger foretaget på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik viser, at der også er regionale forskelle i gældssætningen blandt unge mellem 18 og 29 år uden ejerbolig.* 
 
På landsplan udgør gælden en tredjedel af de unges indkomst. Med til at trække gennemsnittet op er særligt unge i København, som er væsentligt mere gældssatte end unge i resten af landet. I København udgør gælden 54 pct. af de unges indkomst.  
 
Den høje gældssætning i København kan skyldes forskelle i arbejdsmarkedstilknytning og uddannelsessammensætning. Flere unge er således under uddannelse i København, og har en relativ lav indkomst, men samtidig en stor gæld, f.eks. i form af studiegæld.**  Herudover bor et stort antal unge i København i en andelsbolig, og har derfor relativt flere gældsposter.** 
 
Ser vi bort fra den høje gældssætning i København er gælden højest i Region Sjælland og udgør 31 pct. af de unges indkomst. 
 
Mindst forgældede er de unge i Vest- og Sydjylland, hvor gældsforpligtelserne kun udgør mellem 22-24 pct. af indkomsten. 
 
 
Figur 2. Gældsratio blandt unge fordelt på landsdele
 
Kilde:   Egne beregninger på baggrund af registerdata fra DST. 
Anm.: Gældsratioen blandt unge mellem 18 og 29 år som andelen af bankgæld i forhold til personindkomst. Bankgæld dækker både gæld til pengeinstitutter, pensionskasser, forsikrings- og finansieringsselskaber og kontokortordninger. 
 
Gæld og uvidenhed er en farlig cocktail 
Undersøgelserne viser, at de privatøkonomiske kompetencer er lave i de dele af landet, hvor de unges gældssætning samtidig er høj. 
 
Et forhold, der ifølge vicedirektør i Finansrådet Louise Mogensen kan være problematisk og gøre den enkelte mere udsat økonomisk:
 
-En stor gæld er i sig selv ikke nødvendigvis et tegn på uforsigtig og uhensigtsmæssig adfærd, hvis den enkelte overholder sine låneforpligtelser. Det kan jo fx være fornuftigt at optage studiegæld i forventning om en god og stabil løn senere i livet, siger vicedirektør i Finansrådet Louise Mogensen og fortsætter: 
 
-Men har den unge ikke de rette finansielle kompetencer og hvis gælden dækker over for højt forbrug og dyre vaner med høje renteudgifter til følge, kan det sætte den unge i en meget sårbar position, hvor selv små udsving i indkomst, renter og betalingskrav kan vælte økonomien.
 
 
 
* Der ses udelukkende på unge uden ejerbolig, da fokus er på lån til forbrug, herunder blandt andet forbrugslån, kassekreditter, hurtiglån m.v.
** En høj studiegæld er dog ikke nødvendigvis problematisk, da de studerende har udsigt til en relativt højere indkomst senere i livet.
*** Det er ikke muligt at udskille unge andelsboligindehavere i registerdataet, hvorfor tallene for ikke-boligejere omfatter alle unge som enten bor hjemme, til leje eller i andelsbolig.

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør