Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed lov om investeringsforeninger mv., lov om værdipapirhandel mv. og forskellige andre love

Publiceret 24-09-2015
Høringssvar

Tak for muligheden for at give bemærkninger til samlelovforslaget.

I lovforslaget får Finanstilsynet adgang til at fastsætte nærmere regler i en bekendtgørelse om, hvilken type af kapital, der kan anvendes til at opfylde det individuelle kapitalkrav. Vi finder principielt, at regelfastsættelsen omkring vigtige forhold knyttet til realkreditinstituttets kapitalkrav bør besluttes politisk. Krav til kapitalens kvalitet bør derfor fremgå direkte af lov om finansiel virksomhed.

Vores bemærkninger til det nærmere indhold i de nye regler om kvalitetskrav til kapitalen og øvrige bemærkninger til lovudkastet er uddybet nedenfor.

Kvaliteten af kapital

I bemærkningerne til § 1, nr. 20 om nye krav til kvaliteten af kapitalen, er der lagt op til en 6 årig overgangsordning for visse typer af allerede udstedte kapitalinstrumenter, som ikke fuldt ud lever op til de nye krav – grandfathered ansvarlig kapital.

Det er væsentligt med en overgangsordning, men vi ser det som nødvendigt, at overgangsordningen gælder i hele kapitalinstrumentets løbetid og ikke kun de foreslåede 6 år. Ellers mister institutterne fleksibilitet i kapitalplanlægningen, hvilket kan være uhensigtsmæssigt. Det vil især være tilfældet, hvis udløb af overgangsordningen falder sammen med en periode med ugunstige konjunkturer, som presser institutternes egenkapital. Det skaber også incitament hos instituttet til at indfri instrumenterne efter de 6 år, hvilket man fra myndigheds side ikke kan være interesseret i at bidrage til.

Dernæst bør grandfathered ansvarlig kapital (kapital med høj trigger) kunne dække kravet til alle tre typer af kapital i søjle II. Således skal kapital af typen Tier II-coco også kunne dække kravet til hybrid kernekapital i søjle II. Det er begrundet i, at triggeren gør, at kapitalen er lige så tabsabsorberende som egentlig kernekapital (CET1), da den tager tab i going concern.

Endelig er vi imod, at der bliver lagt op til at udvide kravet til kapitalens sammensætning til at omfatte hele søjle II-tillægget og ikke kun den del, som er direkte omfattet af kravet til sammensætning i EBA’s retningslinjer. Vi ser gerne, at det enkelte institut får mulighed for at vælge, om de vil opfylde den resterende del med samme sammensætning af kapital eller bruge kapitalinstrumenter med høj trigger svarende til de nuværende regler.

Krav til likviditetsniveau

I tilknytning til indfasningen af de nye EU-likviditetskrav (LCR) og undtagelse fra de danske krav vil vi foreslå, at det i de specifikke bemærkninger til § 1, nr. 27 (§ 153 i lov finansiel virksomhed) tilføjes, at der vil blive udstedt en bekendtgørelse, der giver mulighed for at undtage fra de eksisterende krav, hvis institutter opfylder LCR.

Konkret kan det ske ved at tilføje følgende til nr. 27: ”For yderligere om forslaget henvises til de almindelige bemærkninger pkt. 2.4.”

 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde