Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven

ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven, statsskatteloven og forskellige andre love

Publiceret 13-11-2015
Høringssvar

Skattemæssig behandling af negative renter

Realkreditrådet sætter pris på muligheden for at kommentere på forslaget til lovændringen og Skatteministeriets indsats med at tilpasse lovgivningen til et rentemiljø med negative renter.

Vi er tilfredse med, at kursgevinstloven (KGL) § 22 stk. 1 ændres, så det nu også fremgår direkte af lovbestemmelsen, at overkurs ved refinansiering omfattes af skattepligt. Derudover har vi følgende kommentarer til høringen:

 • I bemærkningerne til § 1 nr. 1 og 2 (side 15) fremføres det, at ”Reglen forudsætter, at der er tale om samme lån i skatteretlig forstand.” Realkreditrådet forstår reglen og bemærkningen på den måde, at en refinansiering netop ikke bevirker, at lånet skattemæssigt vil blive anset for at være et nyt lån1. Skatteministeriet bedes bekræfte om det er korrekt.
   
 • I den foreslåede nye § 22 A stk. 1 nr. 2 fremgår det fortsat, at lånet skal være inkonverterbart for at være omfattet af bestemmelsen (i bemærkningerne præciseret som; ”kan indfries til kurs 100”). Vi mener fortsat, at også konverterbare lån skal kunne blive omfattet af den foreslåede § 22 A, hvis de udstedes til overkurs. Obligationer, der er konverterbare til fx kurs 100, handler til en pris der afspejler konverteringsmuligheden. Investor vil formentligt kun i begrænset omfang betale overkurs for en obligation, der kan konverteres til kurs 100.
   
 • I den foreslåede nye § 22 A stk. 1 nr. 4 fremgår det, at ”lånets rente ikke i lånets løbetid kan blive mindre end 0 pct.” Et lån med rentegulv på 0 pct. kan ved refinansiering, muligvis godt blive refinansieret i en ny obligation uden rentegulv. Den mulighed giver realkreditinstitutterne større fleksibilitet i obligationsudstedelsen, som kan give realkreditinstitutterne mulighed for at udstede færre obligationsserier, hvilket kan give større volumen i serierne. Vi foreslår derfor, at betingelsen i stedet skal være opfyldt i obligationens løbetid (medmindre lånet har en kortere løbetid). Fx en formulering som; ”lånets rente ikke i obligationens løbetid kan blive mindre end 0 pct.”
   
 • Ikrafttrædelsesbestemmelsen i § 8 stk. 3 siger, at den foreslåede § 22 A har virkning for skattepligtige gevinster efter KGL § 22 stk. 1 når stiftelsen, refinansieringen eller overtagelsen sker den 1. januar 2016 eller senere. Af bemærkningerne (side 27) fremgår det, at det betyder, at hvis en overkurs ikke er skattepligtig efter § 22 stk. 1, så finder § 22 A ikke anvendelse, og at det fx gælder en refinansiering af gæld, som er stiftet før lovforslagets fremsættelse. Realkreditrådet tolker det sådan, at overkurs ved refinansiering af gæld, som er stiftet før lovforslagets ikrafttræden, ikke er skattepligtig efter § 22 stk. 1, fordi overkurs ved refinansiering frem til lovforslagets fremsættelse netop ikke er omfattet af §22 stk. 1. Skatteministeriet bedes bekræfte, om det er korrekt.
   
 • Loven træder i kraft den 1. januar 2016. Der er ikke angivet noget særskilt virkningstidspunkt for den nye indberetningspligt, der foreslås i § 5 nr. 4. Vi forstår det sådan, at den første indberetning der skal indeholde ”beregnet renteindtægt efter KGL § 22A”, er den indberetning for indkomståret 2016, som finder sted i januar 2017. Skatteministeriet bedes bekræfte, om det er korrekt.

Realkreditrådet står naturligvis til rådighed for uddybning af vores forslag og synspunkter. Vi ser frem til Skatteministeriets tilbagemelding på Realkreditrådets tolkning af lovforslaget og bemærkningerne, som nævnt ovenfor. 

1) Hvis refinansiering skattemæssigt anses som et nyt lån, kan det have utilsigtede konsekvenser for den skattemæssige behandling af lån i udenlandsk valuta.

 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde