Unges gældssætning accelererer tidligt

Publiceret 10-03-2014

En ny analyse fra Finansrådet viser, at gældssætningen for alvor tager til i de tidlige aldre, men samtidig at den finansielle forståelse og de privatøkonomiske færdigheder først topper sent i livet.

Resultaterne understreger, at der er et mismatch imellem, hvornår gælden stiftes og niveauet af finansiel viden. Ifølge vicedirektør i Finansrådet Louise Mogensen tydeliggør det nødvendigheden af en tidlig indsats i forhold til at højne de privatøkonomiske kompetencer.
 
-Vi ser, at gældssætningen accelererer tidligt, men at det samtidig er hos de unge, at  den finansielle forståelse er dårligst. De unge ved ikke nok om basale privatøkonomiske begreber som rente, lån og budgetter, og det er en udfordring, da vi kan se, at de jo træffer væsentlige økonomiske beslutninger om fx at stifte gæld. Derfor er det nødvendigt, at vi får de unge klædt på med bedre finansiel forståelse i takt med at de får deres første egne penge fra fx eftermiddagsjobs og konfirmation.
 
Finansrådet har netop taget initiativ til Danmarks første pengeuge, som er en landsdækkende indsats, der skal løfte børn og unges finansielle forståelse og sætte fokus på undervisning i privatøkonomi i grundskolens ældste klasser.
 
-Pengeugen og mere undervisning i privatøkonomi skal ruste de unge til bedre at holde styr på deres egen økonomi, så færre ender i uoverskuelige gældsproblemer, der i værste tilfælde kan føre til en status i RKI som dårlig betaler, fortæller Louise Mogensen videre. 
 

Gælden stiftes tidligt

Finansrådet har i en analyse set nærmere på gældsadfærden blandt unge 18-29 årige, blandt andet med et fokus på, hvornår de unge stifter gæld og på hvilke grupper, der er særligt gældssat.
 
 
Analysen viser eksempelvis, at gældssætningen varierer betydeligt fra en ung er 18 år til personen bliver 29 år, og at det særligt er i de tidlige aldre gældssætningen tager til. For unge under 25 år stiger andelen af gæld i forhold til indkomst gennemsnitligt med 33 pct. om året, modsat de 25-29 årige, hvor den kun vokser med 5 pct. 
 
Set over et længere livsperspektiv er billedet også klart. Gælden mere end fordobles i de tidlige aldersgrupper, mens den blandt de ældre årgange forbliver på et nogenlunde konstant eller faldende niveau. 
 
Figur 1. Gældsratioen fordelt på aldersgrupper 2011 
 
Anm.: Gældsratioen angiver andelen af bankgæld ift. individets personindkomst (ekskl. formueindkomst). Der ses på personer uden ejerbolig. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af data fra Danmarks Statistik
  

Unge har dårlig finansiel forståelse

A&B Analyse har for Finansrådet foretaget en omfattende spørgeskemaundersøgelse, der tester danskernes finansielle færdigheder og viden. Testen omfatter seks spørgsmål om privatøkonomi, og placerer danskerne på skalaen 1-6 ud fra antallet af korrekte svar.
 
Undersøgelsen viser, at de finansielle kompetencer først topper sent i livet, mens ungdomsårgangene har den dårligste privatøkonomiske forståelse. Det er således kun knap hver anden ung mellem 15-24 år, som har en god finansiel forståelse, mens det tilsvarende gør sig gældende for 2 ud af 3 af de ældre mellem 55-64 år.
 
Figur 2. Danskernes evner inden for privatøkonomi fordelt på alder
 
Anm.: Personer med 4 rigtige svar eller derunder karakteriseres som havende dårlig finansiel forståelse, mens personer med 5 eller 6 rigtige karakteriseres som havende god finansiel forståelse.
Kilde: A&B analyse for Finansrådet.

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør